انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی

شماره‌ : .53869ت 29507 ک

تاریخ : 1382.09.26

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538ه¨ مورخ 1379.12.22 وشماره .13521ت‌26697ه¨ مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی را به شرحزیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی

ماده 1- ضریب حفاظت از مرزهای شرقی و کنترل و بازرسی معابر مرزی و جاده‌های بین استانی به‌منظور جلوگیری از ورود و تردد غیرمجاز اتباع افغانی به کشور توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌با اولویت اجرای تصویبنامه شماره  .46144ت 22538ک مورخ 1380.10.11 هیأت وزیران مبنی برممنوعیت اسکان و تردد اتباع خارجی در مناطق مرزی

افزایش یابد.

ماده 2- هماهنگی بین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی باندهای‌قاچاق انسان به منظور انهدام فعالیتهای سازمان یافته انتقال غیرقانونی اتباع افغانی به کشور توسط نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و همکاری قوه قضاییه در زمینه‌های زیر فراهم گردد:

الف‌- توقیف خودروهای حامل اتباع افغانی غیرمجاز بین سه تا شش ماه توسط نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران (اجرای مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی‌)

ب – اجرای قانون تشدید مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب 1367

ج – اجرای ماده (15) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب 1367

ماده 3- مقررات مندرج در ماده (181) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ بند (ج‌) ماده (11) قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ در ممانعت از اشتغال غیرمجاز اتباع افغانی به وسیله برخوردقانونی با کارفرمایان ایرانی که اتباع افغانی غیرمجاز فاقد پروانه کار را به کار گمارده‌اند با هماهنگی کلیه‌دستگاههای دولتی و قوه قضاییه از طریق زیر اجرا شود:

الف‌- ابلاغ به کلیه دستگاههای دولتی که از بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار به صورت مستقیم و یاوسیله پیمانکاران طرف قرارداد اکیداً خودداری نمایند. وزارت کار و اموراجتماعی مراتب تخلف احتمالی‌دستگاهها را به دبیرخانه شورای هماهنگی اعلام تا وفق آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی‌اجرایی اتباع بیگانه‌، موضوع تصویبنامه شماره .3083ت‌26715ه¨ مورخ 1382.1.26 اقدام لازم معمول‌شود.

ب‌- اعمال مقررات ماده (181) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ و بند (ج‌) ماده (11) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ در خصوص کارفرمایان وسیله قوه قضاییه‌.

ج‌- پرسنل و امکانات متناسب با حجم عملیات اجرایی توسط وزارت کار و اموراجتماعی پیش‌بینی‌گردد.

د- ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار توسط وزارت بازرگانی به اتحادیه‌های صنفی اعلام ودر صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال گردد.

ماده 4- ارایه تسهیلات و خدمات ذیل به اتباع افغانی‌، به جز کسانی که با گذرنامه و روادید معتبر به‌کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده باشند، ممنوع است‌:

الف – کلیه خدمات اداری که منجر به استمرار حضور غیرقانونی اتباع افغانی در کشور گردد.

ب – فعالیت کلیه احزاب و گروههای سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی آوارگان افغانی‌.

ج‌- افتتاح حسابهای جدید در بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری‌.

د- صدور و تمدید هرگونه بیمه‌نامه و ارایه خدمات بیمه‌ای‌.

تبصره‌- نحوه اعمال ممنوعیت‌، زمان‌بندی و مسؤولیت هر یک از دستگاههای اجرایی توسط کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه تعیین خواهد شد.

ماده 5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراحل خبر و تولید نسبت به تشویق وترغیب اتباع افغانی برای بازگشت به افغانستان و همچنین هشدار به شهروندان ایرانی (کارفرمایان‌، موجران وسایر اقشار) در به کارگیری و یا اسکان غیرقانونی اتباع افغانی در قالب خبر، اطلاعیه‌، مصاحبه‌، گزارش‌خبری و به صورت برنامه‌ریزی شده در شبکه سراسری و مراکز استانهای ذی‌ربط اقدام لازم را با هماهنگی‌کارگروه دایمی اتباع بیگانه و کارگروههای فرعی اتباع بیگانه استانها معمول نماید.

ماده 6- وزارت اطلاعات موظف است عملیات روانی متناسب با بازگشت اتباع افغانی را طراحی و باهماهنگی وزارت کشور اجرا نماید.

ماده 7- وزارت کشور می‌تواند به منظور افزایش کمی بازگشت آوارگان افغانی‌، اختیارات مربوط به‌تصویبنامه شماره .4638ت‌26715ک مورخ 1381.9.19 و این آیین‌نامه را به استانداران ذی‌ربط تفویض‌تا در چارچوب سیاستهای شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه‌، برنامه‌ریزی لازم را در تسریع بازگشت‌اتباع افغانی معمول نمایند.

ماده 8- براساس بند (15) مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر عدم‌واگذاری اماکن استیجاری به اتباع افغانی و نیز برنامه زمان‌بندی مهلت سکونت اتباع مذکور در ایران ( موضوع‌ماده 3 تصویبنامه شماره .4638ت‌26715ک مورخ 1381.9.19) واگذاری اماکن استیجاری به اتباعافغانی به استثنای کسانی که با گذرنامه

و روادید معتبر به کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده‌اند،بدون اجازه دفاترامور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها ممنوع می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسؤول اجرای این ماده می‌باشند.

ماده 9- ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان در اجرای تصویبنامه شماره .17803ت‌28937ه¨مورخ 1382.4.14 موظف است بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه بخشی ازسهم اعتبارات تعیین شده از محل ردیف 503621 برای بازسازی افغانستان را به برنامه‌هایی تخصیص دهدکه مستقیماً در اسکان مجدد افغانیهای بازگشتی به کشور متبوعشان مؤثر خواهد بود.

ماده 10- وزارت امورخارجه مکلف است از طریق هماهنگی و رایزنی با مقامات کشورها و مجامع‌ذی‌ربط بین‌المللی در جهت جلب و جذب مساعدتهای سیاسی‌، به منظور تسریع در امر بازگشت داوطلبانه‌پناهندگان و آوارگان افغانی اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 11- هزینه اجرایی تسریع در روند بازگشت اتباع خارجی حسب طرحی که به تصویب کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه خواهد رسید، وفق ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع تصویبنامه شماره .58858ت‌23538ه¨مورخ 1379.12.22 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ردیف سنواتی دستگاههای ذی‌ربطتأمین خواهد شد.

این تصویبنامه در تاریخ 1382.9.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید