انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 21 فروردین 1396

اهدای کتاب به کودکان مراکز آموزش پایه حامی

به مناسبت روز جهانی کتاب و کتابخوانی ، در مراکز آموزش پایه حامی در تهران ( جنت آباد و شورآباد) به کودکان کتاب هایی متناسب با سن آن ها اهدا شد. در این روز  درباره اهمیت کتابخوانی و مطالعه توضیحاتی توسط آموزگاران و مدیران مراکز ارائه شد. همچنین در مرکز

رأی دیوان عدالت اداری در ابطال تبصره ماده 5 آیین نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران ‎

تاریخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 698 کلاسه پرونده: 84/775 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران. مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 31092 مورخ

بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسنادسجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب 1377

تاریخ تصویب : 1377/02/08 رعایت نکات‌ لازم در رسیدگی‌به دعاوی‌مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی ‌ بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقرّرات مربوط به ازدواج اتباع‌بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت

بخشنامه اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات مصوب 1378

تاریخ تصویب : 1378/05/03 اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام مجازات   اطلاع به سفارت کشور متبوع در صورت حکم به اخراج اتباع کشورهای بیگانه سه ماه قبل از اتمام‌ مجازات‌ بخشنامه به کلیه محاکم عمومی و انقلاب و

بخشنامه ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی مصوب 1366

‌ بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌ : اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط ‌به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال‌ناشی از این

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان ‌اصلاح تصویب‌نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان 1359.08.14 – 50198 – 1359.08.17 – 281 ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به پیشنهاد شماره 18593.1.43.5036 مورخ 59.8.1 وزارت

آیین نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی مصوب 1381

‌شماره : .25654ت26715ک ‌تاریخ : 1381.05.30 ‌وزارت کشور ‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعایت آیین‌نامه‌اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع‌تصویبنامه شماره .58858ت23538‌ه‍مورخ 1379.12.22 و تصویبنامه شماره .13521ت 26697‌هـ‌مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی مصوب 1382

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی شماره‌ : .53869ت 29507 ک تاریخ : 1382.09.26 وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538ه¨ مورخ 1379.12.22 وشماره .13521ت‌26697ه¨

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق مصوب 1382

آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق‌ شماره‌ : .53872ت‌29507ک‌ تاریخ‌ : 1382.09.26 وزارت کشور وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538 هـ مورخ

سبد خرید