انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

ماموریت حامی

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده .حامی سازمانی غیر دولتی ،غیر سیاسی و غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل است که در چارچوب قوانین و مقررات برای حفظ و تقویت كرامت انسانی و احترام به نوع بشر فارغ از هر گونه تبعیض تلاش می کند. در این رابطه حمایت از زنان ،کودکان قربانی مناقشات مسلحانه ، بحران های سیاسی و حوادث طبیعی که از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی هستند یکی از مهمترین اولویت های این انجمن می باشد . تسهیل دسترسی زنان و کودکان پناهنده، پناهجو و مهاجر اجباری به آموزش ، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی مورد نیاز ، توانمند سازی و بهبود جایگاه اجتماعی آنان از اولویت های برنامه ای و اجرایی حامی می باشد .

“Association for Protection of Refugee Women and Children (HAMI) is a non-governmental, non-political and non-profit organization with an independent legal status that works within the framework of laws and regulations to preserve and strengthen human dignity and respect for the human race without any discrimination. In this regard, supporting women, children victims of armed conflicts, political crises and natural disasters, who are among the most vulnerable social groups, is one of the most important priorities of this association. Facilitating refugee women and children’s access to education, health and other social services, empowering and improving their social status is one of the programmatic and executive priorities OF HAMI.

.

سبد خرید