انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 13 آبان 1394

بازگشایی مرکز آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر شهر سمنان

آغاز دومین سال فعالیت مرکز آموزش کودکان بازمانده از تحصیل تحت پوشش  انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) با همکاری خیریه ایت الله عالمی در شهر سمنان در مرکز جدید با حمایت و حضور مسئولین و مقامات محلی همراه بود. صبح روز چهار شنبه تاریخ 6/8/1394 در مرکز

سبد خرید