انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 23 بهمن 1391

نشست ادواری تسهیلگران محلی مهاجر در مشهد

طرح “پیش گیری از خشونت های خانگی در جامعه مهاجرین افغان مقیم ایران” که پاییز امسال در تهران و مشهد برگزار شد فارغ از تاثیرگذاری قابل توجه در افزایش آگاهی جامعه مهاجرین افغان نسبت به خشونت های خانگی، نتایج پایداری را در جامعه مهاجرین افغان داشته است. جوانان شرکت کننده

سبد خرید