انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 20 مهر 1391

بازگشائی مراکز آموزش پایه حامی در منطقه شور آباد تهران

مراکز آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان که از سال 1387 در منطقه باقر شهر و شور آباد تهران که از جمله مناطق پر جمعیت و مهاجر نشین شهر تهران محسوب می شود ؛ با همکاری و پشتیبانی صندوق کودکان ملل متحد و دیگر حامیان مالی و

بازگشائی مرکز آموزش پایه کن

مرکز آموزش پایه کن، امسال نیز همچون سالهای قبل کار خود را در روزهای آغازین مهر ماه شروع نمود. این مرکز فعالیت خود را از سال 1388 و با توجه به سکونت قابل توجهی از مهاجرین افغان در این منطقه و عدم دسترسی بسیاری از کودکان مهاجر به خدمات آموزشی

سبد خرید