انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

 ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بویژه افاغنه، پاکستانی و عراقی به صورت غیر قانونی و بدون ثبت، موجب بروز مشکلات فراوان برای این افراد و حتی جامعه شده است.

به گزارش ایرنا، بزرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽاﺳﺖ، اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺮو آن اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ را ﯾﺪك ﺑﮑﺸﻨﺪ.

وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﭘﯽدارد.

ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ در ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐﻪ درﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، اﻓﺮاد ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖاﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد.

وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﮔﻮش ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﮕﺎر ﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺑﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ. ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺤﺮوم از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ و در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﻧﻔﺲ ﻣﯽ

ﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻧﺒﺾ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪاي اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎي ﺑﻐﺾ آﻟﻮد، ﻧﺤﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد، ﺑﻮدن، ﻋﺸﻖ، داﻧﺴﺘﻦ و آﮔﺎﻫﯽ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، اﻣﺎ اﻧﮕﺎر آدﻣﯽ آﻧﻘﺪر ﻏﺮق در روزﻣﺮﮔﯽ و ﺗﮑﺮار اﺳﺖ ﮐﻪﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و درد ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺻﺪاي اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮي رد و ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦاﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻢ وارد ﺑﺎزارﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازآﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ˈﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﮐﺒﺮي ˈﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را در ˈرودانˈ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ، از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و در ﮐﺸﺎﮐﺶ روزﮔﺎر و ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدي، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﺳﺖ.

او ، ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دو ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدك 13 ﺳﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮش، ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ و زﯾﺒﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮگ رﯾﺰ، ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺮﻃﺮاوت ﺑﻬﺎر دل اﻧﮕﯿﺰ در ﮐﻼس درس، ﻣﺸﻖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ، روزش را ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺳﭙﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن آزرده ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ از ﺧﺮوس ﺧﻮان ﺳﺤﺮ رﺧﺖ ﮐﺎرﮔﺮي ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻟﻘﻤﻪ اي ﻧﺎن ﺣﻼل،راﻫﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ رودان ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر و ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ آدم ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ را ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اش ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮادر 19 ﺳﺎﻟﻪ وي ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻏﯿﺎب ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﺳﺖ.

ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺮ و اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻄﺮات درﺷﺖ و ﮔﺮم اﺷﮏ را ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪ؛ دﺳﺘﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرزﯾﺎد ﮐﺎر ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻏﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ او ﻫﯿﭽﮕﺎه از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاي ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوي ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺳﺖ؛ ﻋﻄﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ وﺗﺮك ﺧﻮرده او ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ، او ﺑﺎ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﺑﻮد و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮداﯾﻨﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻنﺧﻮد دوران ﺑﭽﮕﯽ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﯽ را ﺳﭙﺮي ﮐﻨﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و دوران ﮐﻮدﮐﯽ اش ﻟﺬت ﺑﺒﺮد، ﺳﺨﺖ دﻟﺘﻨﮓ و آزردهﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد، ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارد و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ وي و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﻪ ﺷﺪتﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري ازﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، در ذﻫﻨﻢ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﻮول در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺴﻮول در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ

و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.

از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲاز ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻟﺒﺮﯾﺰ از درد و رﻧﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 91-92 و 92-93 ﺗﺎ ﮐﻼس دوم دﺑﺴﺘﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ او ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﻻزم و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮدد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاروي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺗﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺳﺎم آور زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮدد اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ازﺳﻮي ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﺪ .

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮاروي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻓﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺳﺖ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در آﻣﺪ.

وي ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از ﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

وي اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:دﺧﺘﺮ21 ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدي،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ازدواج ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺴﺮان13 و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ اش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اداﻣﻪ داد: ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮاي ﮐﺎر، اﯾﺮان را ﺗﺮك ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﺒﺮي از آﻧﺎن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اداﻣﻪ داد: ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي (ﻣﺎدر ﺑﺰرگ، ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وي) از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮي روزﻣﺰد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻣﺴﺘﻤﺮي ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﭘﻮﺷﺎك ﺳﻨﺘﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﺤﯿﻒ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺳﺖ، اﻓﺰود: ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ

ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ، دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ. وي از ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪامﮐﺮده اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻼش ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن، دادﮔﺎه و اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻗﺪامﮐﺮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﺪن ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ˈﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ، اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺛﺒﺎتﻧﺴﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ازدواﺟﺸﺎن ﻋﺎدي ﺑﻮده ﺻﺪور راي ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ از ﺳﻮي دادﮔﺎه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.ˈ

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ازدواج ﻋﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد، اداﻣﻪ داد: ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق، ﻋﺎﻗﺪ ﻣﺤﻠﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮي ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻮز ﺟﺎري ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ را از ﯾﮑﯽ از مراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﮔﺮه ﮐﻮري ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﻓﺘﺎده را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، آرزوي ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ وي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ازﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف و از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد و ﺑﺮاي اداره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﮐﺎذب روي آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدك 10 ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺑﺮادر ﻫﺸﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اش ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در رودان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺴﻮاد و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺴﺘﮕﯽ، درد و رﻧﺞ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﮕﺎه ﭘﺎك و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد و ﻣﺘﯿﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ از آرزوﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎي ﺧﻮد و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي و اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﮐﯽ آراﻣﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوي اﯾﻦ ﮐﻮدك اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻮدك از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت آزرده ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻓﺼﻞ زﯾﺒﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ از زﻧﺪﮔﯽ او اﺳﺖ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮐﻮدك و ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎي ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺟﻬﻞ، دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮمﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد و ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﺮاروي آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

ﻟﯿﻼ دﺧﺘﺮي 20 ﺳﺎﻟﻪ و ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻟﯿﻼ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎي ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي، ﭼﻨﺪ ﮐﻼس درسﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﺑﺮاي او ﮐﻪ دﺧﺘﺮي ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.  ﻟﯿﻼ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت، ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وي ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺘﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻮم، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ روﯾﺎﻫﺎ وآرزوﻫﺎﯾﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد.

ﻟﯿﻼ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده، اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ازدواج واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش، ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رد و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ، اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي وي وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وي از ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن، ﺧﻮب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.

ﻟﯿﻼ اداﻣﻪ داد: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج، ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﻢ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

وي ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻓﻘﺮ ﻓﺎﺣﺶ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻟﯿﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد، ﻣﺘﯿﻦ و ﻟﯿﻼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه دﺧﺘﺮان وزﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ، ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز از ازدواج ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺮت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺗﻮﺷﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اتباع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ازدواﺟﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه، اﺗﺒﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، ﻓﺮزﻧﺪان رﻫﺎ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ˈاﺣﻤﺪ ﭘﻮﯾﺎﻓﺮˈ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد : اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي در ﻣﻮرد ورود و ﺧﺮوج و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﺳﺖ .

وي ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دادن آﻣﺎر از اﺗﺒﺎع ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﺴﻮزي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ. رﯾﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال رودان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﻀﻞ ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.ˈﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐˈ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ: اﮔﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﻣﺸﺎوره ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وي ﻧﺒﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي زوج ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻊ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺻﻮرت ﻓﻮت زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ﯾﺎ ﻫﺮدوي آن ﻫﺎ، ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ وﺿﻊ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي از ﺳﻮي زوﺟﻪ ﻋﻠﯿﻪ زوج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ازدواج ﺑﺮاي آﻧﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ اداﻣﻪ داد: ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن، ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ،

ﺑﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ. وي از دﺧﺘﺮان، زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، از دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرك اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدره از وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ اﻓﺰود: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﻓﺮاد از آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ازدواج، ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زوﺟﯿﻦ در ﭘﯽ ازدواج و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

وي اداﻣﻪ داد: اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﻣﺪرك اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدره از وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ازدواج و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، از وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید