انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

مقدمه
از آنجا که شناسائی حيثيت ذاتی کليهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،
از آنجا که عدم شناسائی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال وحشيانه ای گرديده است که روح بشريت را بعصيان واداشته و ظهور دنيائی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند بعنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد تا بشر بعنوان آخرين علاج بقيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد،از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را بحقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً درمنشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعی کمک کنند و در محيطی آزادتر وضع زندگی بهتریبوجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعايت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمانملل متحد تأمين کنند،از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت باين حقوق و آزاديها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد، مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کليهٔ ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همهٔ ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيلهٔ تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها
توسعه يابد و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حياتی آنها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائی که در قلمرو آنها ميباشند، تأمين گردد.
مادهٔ اول
تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميايند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادری رفتار کنند.
مادهٔ دوم
هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدهٔ سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليهٔ آزادی هائيکه در اعلاميه ذکر حاضر شده است، بهر همند گردد. بعلاوه هيچ تبعيضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سياسی، اداری و قضائی يا بي نالمللی کشور يا سرزمينی باشد کهشخص بآن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيوميت يا غير خودمختار بوده يا حاکميت آن بشکلی محدود شده باشد.
مادهٔ سوم
هر کس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.
مادهٔ چهارم
احدی را نميتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان بهر شکلی که باشد ممنوع است.
مادهٔ پنجم
احدی را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.
مادهٔ ششم
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی او در همه جا بعنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
مادهٔ هفتم
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکی که برای چنين تبعيضی بعمل آيد بطور تساوی از  حمايت قانون بهر همند شوند.

مادهٔ هشتم
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسی يا قانون ديگری برای او  شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر بمحاکم ملیِ صالحه دارد.

منبع:  http://www.unicode.org/udhr

برای دریافت فایل اعلامیه جهانی حقوق بشر لینک زیر را کلیک کنید:

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید