انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: اتباع عراقی

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق مصوب 1382

آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق‌ شماره‌ : .53872ت‌29507ک‌ تاریخ‌ : 1382.09.26 وزارت کشور وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538 هـ مورخ

سبد خرید