انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

دسته: قوانین ملی

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان ‌اصلاح تصویب‌نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان 1359.08.14 – 50198 – 1359.08.17 – 281 ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به پیشنهاد شماره 18593.1.43.5036 مورخ 59.8.1 وزارت

آیین نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی مصوب 1381

‌شماره : .25654ت26715ک ‌تاریخ : 1381.05.30 ‌وزارت کشور ‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعایت آیین‌نامه‌اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع‌تصویبنامه شماره .58858ت23538‌ه‍مورخ 1379.12.22 و تصویبنامه شماره .13521ت 26697‌هـ‌مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی مصوب 1382

آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی شماره‌ : .53869ت 29507 ک تاریخ : 1382.09.26 وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538ه¨ مورخ 1379.12.22 وشماره .13521ت‌26697ه¨

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق مصوب 1382

آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان عراقی ساکن در کشور به عراق‌ شماره‌ : .53872ت‌29507ک‌ تاریخ‌ : 1382.09.26 وزارت کشور وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1382.6.3 به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538 هـ مورخ

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانستانی ساکن در کشور به افغانستان مصوب 1381

‌تاریخ : 1381.09.19 ‌وزارت کشور ‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعایت‌ تصویب‌نامه‌های شماره  .58858ت23538‌  مورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت26697‌ مورخ1381.4.8 آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان را به شرح زیر‌ تصویب نمودند: ‌آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال 1310 شمسی

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ‌مصوب 19 اردیبهشت ماده 1310 شمسی ‌ماده 1 – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب 1385 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنها شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند: ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه

سبد خرید