انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن

به مناسبت هفته مقابله با کار کودکان، از سوی سارمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تهران، نشستی با همکاری و حضور جمعی از سمن های فعال در زمینه حقوق کودک، شهردار تهران و نمایندگان برخی نهادهای دولتی همچون وزارت رفاه، اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی و اداره بهزیستی برگزار شد.

انجمن حامی علاوه بر همکاری در برگزاری این نشست، در سخنرانی پنل بعد از ظهر در زمینه مهارت آموزی و توانمند سازی کودکان کار حاضر بود . فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی نیز در جریان اجرای پنل بعد از ظهر، گزارشی را ارائه دادند.

ایشان در این گزارش آما هایی را ارائه نمودند که به برخی از آنها به اختصار اشاره می گردد:

در سراسر جهان 218 میلیون کودک 5 تا 17 ساله مشغول به کار هستند. از میان ، 152 میلیون نفر کودک قربانی کار؛ تقریبا نیمی از آنها، 73یعنی میلیون کودک، کار خطرناک می کنند.

تقریبا نیمی از کودکان کار (72.1 میلیون) در آفریقا ؛ 62.1 میلیون نفر در آسیا و اقیانوس آرام؛ 10.7 میلیون در آمریکا؛ 1.2 میلیون در کشورهای عربی و 5.5 میلیون در اروپا و آسیای مرکزی به سر می برند. 1 در 5 كودك در آفريقا (6/19 درصد) كودك کار هستند و در مناطق ديگر این آمار  بين 3 تا 7 درصد است. 

تقریبا نیمی از 152 میلیون کودک قربانی کار کودکان در سن 5-11 سالگی هستند. 42  میلیون (28٪) 12-14 ساله هستند؛ و 37 میلیون (24٪) 15-17 ساله هستند.

کار خطرناک در میان کودکان زیر17ساله شایع است. و 19 میلیون کودک کار خطرناک را در سن  زیر 12 ساله انجام می دهند. از میان 152 میلیون کودک کار، 88 میلیون پسران و 64 میلیون دختران هستند.

58 درصد از تمام کودکان دنیا را  کودکان کار تشکیل می دهند و  62 درصد كودكان در معرض خطر  هستند. به نظر می رسد که پسران با خطر بیشتری نسبت به دختران مواجه می شوند، اما این آمار  ممکن است نشان دهنده عدم گزارش کار دختران، به ویژه در کار کارهای خانگی باشد.

کار کودک در درجه اول در کشاورزی (71٪) متمرکز است، که شامل ماهیگیری، جنگلداری، دامداری دام و آبزی پروری می شود و  17٪ در خدمات؛ و 12٪ در بخش صنعتی، از جمله معادن, می باشد.

میلیون ها نفر از کو دکان کار در بدترین شکل های کار کودکان، از جمله برده داری و شیوه های مشابه برده داری مانند کار اجباری و سربازی کودکان، استثمار جنسی، به سر می برند.

سبد خرید