انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 20 شهریور 1401

زنان قرباني طالبان

زنان ایرانی ساکن در افغانستان را دریابید

با محدوديت‌ها و فشار زندگي مردم در افغانستاني، زنان و کودکان بيشتر از همه درگير اين شيوع فقر در ساختار امارت اسلامي افغانستان هستند. انزواي جهاني و اتکا به فروش مواد مخدر، دولت طالبان را با شرايط سختي روبه‌رو کرده و مردم افغانستان بيشرين تاوان را مي‌پردازند. روزنامه اينديپندنت نيز

Shopping Cart