انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 5 تیر 1401

روز جهانی پناهنده

در یک دهه اخیر تعداد کسانی که از خانه های خود فراری شده اند به بیش از دو برابر رسیده است   بر اساس گزارش سالانه UNHCR که در ماه ژوئن منتشر شد، حدود 89.3 میلیون نفر به دلیل جنگ، خشونت، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر در پایان

Shopping Cart