انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 8 اسفند 1400

روز جهانی سازمانهای مردم نهاد 27 فوریه مصادف با 8 اسفند

27 فوریه روز جهانی سازمان های مردم نهاد 27 فوریه مصادف با ۸ اسفند در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی سازمان های غیردولتی نامگذاری شده است. سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیردولتی در اعتلای جامعه فعالیت می کنند. این روز جهانی برای به رسمیت شناختن،

Shopping Cart