انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 29 فروردین 1400

ReliefWeb Global Report on Internal Displacement 2020 (GRID 2020)

تاثیر مخاصمات مسلحانه بر زنان مهاجرت و پناهندگی و خشونت های فردی و اجتماعی

  از 71  میلیون نفری که در حال حاضر از خانه های خود آواره شده اند – تقریبا از هر 100 انسان روی زمین یک نفر – 80٪ آنها زن و کودک هستند. هنجارهای جنسیتی دسترسی زنان به آموزش و منابع اقتصادی را محدود می کند،[1] آنها را از تصمیم

سبد خرید