انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 24 دی 1399

فراخوان زنان پناهنده

فراخوان حمایت از صنایع دستی و هنری زنان پناهنده ساکن ایران

بیش از چهار دهه از حضور پناهندگان در ایران می گذرد. بسیاری از پناهندگان مشغول به زندگی و انجام فعالیت و راه اندازی کسب و کار در جامعه میزبان، یعنی ایران شده اند. در این میان، زنان پناهنده، به دلیل تبعیض های فرهنگی اجتماعی در قبال زنان در جوامع سنتی

حامی و ماسک افغانستان

حامی و ماسک حامی در سمنان فعالیت خود را در سال 1392 با تسهیلگری در بخش آموزش پناهندگان و مهاجرین افغان مقیم استان سمنان آغاز نمود. سوادآموزی برای کودکان و نوجوانان در سنین تحصیل، کودکان بازمانده از تحصیل و کلاس های سوادآموزی زنان از محوری ترین فعالیت های حامی سمنان

سبد خرید