انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 7 دی 1399

حامی در افغانستان

حامی در گفتگو با شعوبا؛ اشتراک تجربه فعالیت مدنی در افغانستان

حامی در افغانستان نیز فعالیت های شاخصی به عنوان یک سازمان مردم نهاد داشته است که با دستاوردها و چالش های بسیاری همراه بوده است. دراین متن، فاطمه اشرفی، مدیرعامل حامی در گفتگو با شعوبا، از تجربه فعالیت این نهاد مدنی در افغانستان می گوید: افغانستان، همسایه شرقی کشور ایران

سبد خرید