انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
دسته بندی موضوعات

روز: 23 اردیبهشت 1398

مهاجران در اروپا

اروپا نیازمند سیاستی بلند مدت در مورد بحران پناهجویان

ورود پناهجویان به بحرانی تمام عیار برای اروپا تبدیل شده است. جنگ سوریه و یمن و اوضاع متشنج عراق و افغانستان باعث شده بسیاری از مردم این کشورها در جستجوی زندگی بهتر کشور خود را رها کنند و با عبور از مسیر های خطرناک به سوی اروپا حرکت کنند. سازمان

سبد خرید