انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 3 مرداد 1395

ابراز تسلیت و همدردی به مردم شریف افغانستان

باز هم تروریسم و خشونت كور قربانی گرفت; هر چه پیش تر می رویم خشونت و افراطی گری چهره کریه و عریان خود را نمایان تر می کند و اين بار در ميان مردمي كه آرام و بي صدا در پي مطالبه حقوق خود بودند، جمعی از مردم شريف افغانستان

سبد خرید