انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 10 خرداد 1395

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه

به گزارش انجمن حامی: چهارمین جشنواره «فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه» از سوی معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری و با احترام به تأکید رهبری و دولتمردان بر تقویت شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای هنری و با هدف انگیزه دهی به دانش آوزان هنرمند و مستعد هنر در جهت تولید

گزارش نیم فصل آخر مرکز آموزش پایه حامی – غرب تهران

مرکز آموزش پایه حامی در غرب تهران در نیم فصل آخر فعالیت های آموزش رسمی خود ، اقدام به برگزاری برنامه های متنوع آموزشی، تفریحی و سلامتی برای 168 دانش آموز دختر و پسر افغانستانی این مرکز نموده است. برگزاری جلسات مشاوره برای آموزگاران و اجرای طرح هایی مانند «تشویق

سبد خرید