انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 23 اسفند 1393

روز درختکاری در مرکز حامی واحد مشهد

روز درختکاري بهانه‌اي است تا با كاشت نهال و گلی ، نماد سبزی و شكوه طبيعت را یادآور شویم و قدمي براي حفظ محيط زيست برداشته و آن را احياء کنيم . در همین راستا، در روز شنبه 16 اسفند 93، تعدادی از دانش آموزان مرکز آموزش حامی مشهد نیز

سبد خرید