انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 13 مرداد 1393

بازآموزی تسهیلگران محلی در تهران و مشهد

پس از اجرای موفقیت آمیز فاز اول و دوم طرح تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی در بین اتباع افغان، انجمن حامی تصمیم گرفت اجراي طرح ها را به صورت مستقیم به گروههاي برگزيده محلي واگذار کند و اینگونه روند بهبود زندگي پناهندگان افغان را نهادینه کند.

با بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش؛ کودکان پناهنده افغان بدون شهریه درس می خوانند

طی بخشنامه ی معاون بین الملل وزارت آموزش و پرورش، کودکان پناهنده افغان ازین پس می توانند بدون پرداخت شهریه در مدارس دولتی درس بخوانند. به دنبال پیگیری های جدی انجمن حامی؛ مکاتباتی که با دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت و اهتمام موثر دولت تدبیر و

سبد خرید