انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 21 اردیبهشت 1393

کار داوطلبانه بانک ملت در مراکز آموزشی حامی

مراکز آموزشی حامی در شورآباد و کن میزبان بنیاد ملت بودند. بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت، وابسته به بانک ملت در روز کار داوطلبانه و در جهت ایفای مسوولیت های اجتماعی این بانک، به مدارس تحت پوشش انجمن حامی در شور آباد و منطقه کن رفت. دوتن از روسای شعب بانک ملت در

جشن روز معلم؛ فرصتی برای شادی بچه ها

دانش آموزان مرکز آموزشی حامی در مشهد روز معلم را جشن گرفتند. دانش آموزان مرکز حامی مشهد در روز چهارشنبه 10 اردیبهشت برای قدردانی از معلمان خود جشن هایی برگزار کردند. آنها که دکلمه و شعرهای زیبایی به معلمانشان تقدیم کردند نقاشی و کارهای دستی خود را نیز برای این

سبد خرید