انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 29 بهمن 1392

حامی دومین نشست منطقه ای خود را برگزار می کند

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده دومین نشست منطقه ای خود را با عنوان “حمایت از پناهندگان افغان ” با هدف افزایش تعاملات منطقه ای و بین المللی برای حمایت از پناهندگان افغان در منطقه در فروردین ماه سال آینده برگزار می کند. انجمن حمایت از زنان و کودکان

سبد خرید