انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 3 دی 1392

بازدید مقامات کمیساریای عالی سازمان ملل از مرکز آموزش پایه حامی در مشهد

مقامات دفتر مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تهران بنا به پیشنهاد دفتر کمیساریای مشهد از مرکز آموزش پایه حامی در مشهد بازدید کردند. در این برنامه که در روز یک شنبه 24 آذر ماه 92 انجام شد ؛فرصت حضور در میان دانش آموزان و گفتگو با مسئولین اجرایی

کارگاه آموزش " ارتقاء آگاهی های پیش از ازدواج برای جوانان پناهنده افغان " برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی ” ارتقاء آگاهی های پیش از ازدواج برای جوانان پناهنده افغان ” در روزهای  چهارشنبه تا جمعه 27 لغایت 29 آذر ماه 1392 در مشهد برگزار شد. این دوره آموزشی که توسط انجمن حامی و با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان در ایران برگزار شد ؛ موفق شد

کارگاه آموزش ” ارتقاء آگاهی های پیش از ازدواج برای جوانان پناهنده افغان ” برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی ” ارتقاء آگاهی های پیش از ازدواج برای جوانان پناهنده افغان ” در روزهای  چهارشنبه تا جمعه 27 لغایت 29 آذر ماه 1392 در مشهد برگزار شد. این دوره آموزشی که توسط انجمن حامی و با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان در ایران برگزار شد ؛ موفق شد

سبد خرید