انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 11 آذر 1392

بازدید هیئت قضات افغانستان از مرکز آموزش شورآباد

به منظور آشنایی هیأت قضایی محاکم کودک افغانستان با فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه کودکان افغان مقیم ایران، بازدیدی از مراکز آموزش پایه انجمن حامی در شورآباد انجام شد. اجرای سرود محلی توسط کودکان، گرفتن عکسهای یادگاری و آرزوی دیدن افغانستان به ویژه در صلح و آرامش از

سبد خرید