انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

روز: 29 اردیبهشت 1392

بیانیه نخستین نشست منطقه ای سازمانهای غیر دولتی برای بررسی

بیانیه نخستین نشست منطقه ای سازمانهای غیر دولتی برای بررسی “فرصت ها و چالشهای فراروی پناهندگان و بازگشت کنندگان افغان “ 23  فروردین ماه 1392/ تهران بیش از 30 سال از آغاز موج پناهندگی و مهاجرت از افغانستان به خارج از مرزهای این کشور می گذرد و امروز افغانستان دارای

سبد خرید