انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: اشتغال اتباع خارجی در ایران

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/1352 هیات وزیران ماده 1 – مأموران مرزی مجاز از طرف شهربانی[1] کل کشور می توانند در مرزهایی که مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را  دارند براساس نظرات قبلی وزارت امور

سبد خرید