انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آیین نامه پناهندگان ایران

آیین نامه پناهندگان مصوب 1342

آیین نامه پناهندگان[1] مصوب 25/9/1342 هیأت وزیران ماده 1 – مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی – مذهبی – نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشد به کشور ایران پناهنده می شود.[2]

سبد خرید