انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آیین نامه بازگشت پناهندگان افغانستانی

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانستانی ساکن در کشور به افغانستان مصوب 1381

‌تاریخ : 1381.09.19 ‌وزارت کشور ‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1381.2.17 با رعایت‌ تصویب‌نامه‌های شماره  .58858ت23538‌  مورخ 1379.12.22 و شماره .13521ت26697‌ مورخ1381.4.8 آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان را به شرح زیر‌ تصویب نمودند: ‌آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و

سبد خرید