انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آموزش معلمین، مراکز آموزش پایه

گزارش دوره های ادواری باز آموزی برای معلمین مراکز حامی در تهران

جلسه بازآموزی آموزشگران سه مرکز آموزش پایه انجمن حامی در تهران، در روز پنجشنبه مورخ 91.9.30 در دفتر مرکزی انجمن برگزار شد. در این جلسه خانم قلیچ خانی، ناظر و هماهنگ کننده آموزشی انجمن نکات آموزشی، روش های تدریس نوین و مشکلات آموزشی معلمین که در جلسات بازبینی هفتگی از

سبد خرید