انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

برچسب: آموزش اتباع خارجی در ایران

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

اصلاح تصویب نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان ‌اصلاح تصویب‌نامه شماره 22.5.26 – 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان 1359.08.14 – 50198 – 1359.08.17 – 281 ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به پیشنهاد شماره 18593.1.43.5036 مورخ 59.8.1 وزارت

سبد خرید