انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده . حامی
جستجو کردن
دسته بندی موضوعات

دسته: قوانین ملی

شرايط تابعيت

كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني مي‌توانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند. 1- به سن 18 سال تمام رسيده باشند. 2- پنجسال اعم از متوالي يا متفاوت بصورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند. 3- فراري از خدمت نظامي در

سبد خرید