آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۲

آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه

مصوب ۱۲/۳/۱۳۵۲ هیات وزیران

ماده ۱ – مأموران مرزی مجاز از طرف شهربانی[۱] کل کشور می توانند در مرزهایی که مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را  دارند براساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده ۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ برای مدت حداکثر ۱۵ روز با دریافت حق روادید طبق تعرفه مربوط روادید عبور صادر نمایند.

ماده ۲ – صدور روادید عبور برای اشخاص زیر موکول به تحصیل اجازه خاص وزارت امورخارجه خواهدبود.

الف – افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ گذر (لسه پاسه) های خارجی.

ب – اتباع دولی که از طرف وزارت امورخارجه تعیین می شوند.

ماده ۳ – مأموران شهربانی[۲] در مرکز و شهربانیهای[۳] مراکز استان و شهرستان می توانند برای بیگانگانی که دارای پرواه اقامت معتبر می باشند با رعایت مقررات  مربوطه روادید رفت و برگشت صادر نمایند.

تبصره ۱– روادید برای یک بار رفت و برگشت صادر خواهد شد.

تبصره ۲ – مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز سه ماه خواهد بو د.

تبصره ۳ – مدت اعتبار روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور یک ماه می باشد و قابل تمدید نیز خواهد بود.

تبصره ۴ – (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳) برای اتباع بیگانه ای که در خدمت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند بنابر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت برای یک یا چند بار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره ۵ – (الحاقی ۲۵/۱۱/۱۳۵۵) برای اتباع بیگانه ای که در مؤسسات غیردولتی در ایران اشتغال دارند بنا به درخواست مؤسسه مربو و تعهد آن مؤسسه مبنی بر پرداخت مالیات بردرآمد مستخدم – اجازه یک یا چندبار رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

ماده ۴ – هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به شهربانی[۴] محلی که می خواهد در آن جا اقامت اختیار کند تسلیم نماید.

شهربانی[۵] محل پس از رسیدگی مدارک ارائه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانونی صادر و یا از صدور پروانه اقامت امتناع می ورزد.

ماده ۵ – اجازه اقامت دائم از طرف شهربانی[۶] مرکز استان یا شهرستانی که خارجی می خواهد در آن ناحیه اقامتگاه دائمی و قانونی اختیار کند با رعایت مقررات ماده ۳ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰[۷] در صورت احراز هریک از شرایط زیر پس از موافقت شهربانی کل کشور[۸] صادر خواهد شد.

الف – متقاضی دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب – متقاضی دارای دوسال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب درایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

ج – متقاضی دارای دوسال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او به امور عام المنفعه در ایران به تأیید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

د – متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

هـ – متقاضی دارای دوسال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب درایران بوده و درامور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تأیید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.

و – متقاضی دارای دوسال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تأیید یکی از بانکهای مجاز ایران رسیده باشد.

تبصره ۱– اقامت خارجیان از نظر این آیین نامه وقتی اقامت قانونی محسوب می شود که به استناد پروانه اقامت باشد.

تبصره ۲ – (الحاقی ۱۶/۶/۱۳۷۹) اجازه اقامت فرزندان متولد در خارج، از مادر ایرانی و پدر خارجی همچنین از مادر خارجی که به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند، با ارائه مدارک قانونی صادر شده از کشور متبوع فرزندان صادر خواهد شد. فرزندان مورد اشاره وفق شرایط ذیل می توانند به استناد اجازه یادشده ، در ایران اقامت نمایند :

الف – فرزندان اناث مادامی که ازدواج ننموده اند.

ب- فرزندان ذکور تا رسیدن به سن هجده(۱۸) سال تمام هجری شمسی.

پ – چنانچه مادر فرزند ذکور در ایران اقامت داشته باشد و یا فرزند ذکور در حال تحصیل باد و در هریک از موارد مزبور، سن فرزند از میزان مقرر در بند(ب) فوق بیشتر شود، به ترتیب مورد تا زمان اقامت مادر و یا اتمام تحصیل .

ماده ۶ – حق صدور پروانه اقامت موقت یا دائم به میزان مقرر در ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه درایران وصول خواهد شد و برابر آن تمبر به پروانه اقامت الصاق و باطل می گردد.

ماده ۷ – پس از صدور پروانه اقامت – شهربانی[۹] یک نسخه از برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را به کلانتری یا حوزه ژاندارمری[۱۰] که خارجی در حوزه استحفاظی آن اقامت خواهد کرد ارسال می نماید و کلانتری یا ژاندارمری[۱۱] مربوط مکلف است این سوابق را به منظور مراجعات آتی نگهداری نماید.

ماده ۸ – پناهندگان خارجی که طبق آیین نامه پناهندگان[۱۲] دفترچه اقامت پناهندگی از شهربانی کل کشور[۱۳] دریافت نموده اند از مقررات مواد (۴ و ۵) این آیین نامه مستثنی می باشند.

ماده ۹ – دارندگان پروانه اقامت موقت یا دائم باید تغییر محل کار و یا اقامت خود را به شهربانی یا ژاندارمری[۱۴] محل قبلی و ظرف ۸ روز از ورود به محل اقامت و یا کار جدید به شهربانی یا ژاندارمری محل جدید کتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۰ – هرتبعه خارجی مکلف است پروانه اقامت یا سایر مدارک مسافرت خود را در صورت تقاضای مأموران انتظامی ارائه نماید.

ماده ۱۱ –  صدور المثنی پروانه اقامت طبق مقررات بلامانع می باشد که با دریافت حقوق قاونی و الصاق و ابطال تمبر انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ – اتباع خارجی باید برای تسلیم برگای درخواست صدور پروانه شخصاً یا به وسیله نماینده خود به شهربانی[۱۵] محل مراجعه نمایند.

ماده ۱۳ – خارجیانی که در استخدام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت می باشند می توانند برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تکمیل نموده و پس از گواهی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط توسط نماینده معرفی شده سازمان خارجی خدمت به شهریانی[۱۶] محل ارسال نمایند.

ماده ۱۴ – مسئولین اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورو د خارجی هویت و تاریخ ورود او را در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری[۱۷] تسلیم نمایند.

تبصره ۱ – از لحاظ این آیین نامه اماکن عمومی اطلاق می شود به هتلها، متلها و مسافرخانه ها و پانسیون ها و بطور کلی همه اماکنی که به نحوی از انحا مسافر می پذیرند.

تبصره ۲ – فرمهای مخصوص اعلامیه ورود مسافرین توسط شهربانی کل کشور[۱۸] تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده می شود.

ماده ۱۵ – صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توقف هرخارجی را که یک شب یا بیشتر در منزل آنها به هرعنوانی اقامت می نمایند به هروسیله ممکن به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری[۱۹]  اطلاع دهند.

ماده ۱۶ – در مواقعی که شهربانی کل کشور[۲۰] طبق موازین قانونی از صدوز یا تمدید یا تجدید پروانه اقامت خودداری و به اخراج خارجی اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم را به متقاضی کتباً ابلاغ خواهد نمود و خارجی می تواند ظرفل ۱۵ روز از تاریخ رویت اخطاریه برابر ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضای تجدیدنظر در تصمیم شهربانی را به وزارت کشور تسلیم نماید وزارت کشور پس از دریافت تقاضانامه موضوع را در جلسه ای مرکب از مدیرکل سیاسی وزارت کشور – نمایندگان وزارت خارجه – وزارت دادگستری – سازمان اطلاعات و امنیت کشور[۲۱] و شهربانی کل کشور مطرح و تصمیمات کمیسیون را به شهربانی کل کشور ابلاغ خواهد کرد.

ماده ۱۷ – شهربانی کل کشور[۲۲] باید مواد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحیه های آن و مقررات این آیین نامه را برای اطلاع عموم به زبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه چاپ و همچنین در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید.

وزارت امور خارجه نیز متن و ترجمه های مزبور را به مأموریتهای در خارجه و مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی خارجی در ایران ارسال خواهد نمود.

[۱] – درحال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۲] – درحال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۳]  – درحال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۴] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۵] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۶] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۷] – قانون مذکور در همین مجموعه درج شده است.

[۸] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۹] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۰] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۱]– در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۲] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۳] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۴]  – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۵] – درحال حاضر درنیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۶] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۷] – درحال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۸] – درحال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۹] – در حال حاضر در  نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۲۰] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۲۱] – سازمان مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده است.

[۲۲] – در حال حاضر در نیروی انتظامی ادغام شده است.

آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲

آیین نامه پناهندگان[۱]

مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲ هیأت وزیران

ماده ۱ – مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی – مذهبی – نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشد به کشور ایران پناهنده می شود.[۲]

ماده ۲ – پناهنده به طریق زیر شناخته می شود.

الف – عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران.

ب – تقدیم درخواست از  طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی ورود به ایران.

ج – تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر به قبول پناهندگی .

تبصره – درمورد مندرج در بند «الف» پناهنده به محض ورود به خاک ایران باید خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی صلاحیتدار دولتی معرفی و آنچه اسلحه ای با خود همراه داشته باشد در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و تقاضای خود را تسلیم نماید، مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود مرزبانی اطلاعات لازم را از متقاضی کسب نموده تقاضا و اطلاعات را از طریق استاندازی یا فرمانداری به وزارت کشور ارسال می دارد.

ماده ۳ – برای رسیدگی به امور پناهندگان کمیته ای در وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور با حضور نمایندگان عالی رتبه وزارت امور خارجه، وزارت کار و خدمات اجتماعی[۳]، اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران[۴]، سازمان اطلاعات و امنیت کشور[۵]، شهربانی کل کشور[۶]،(سازمان امور مرزی) مدیرکل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می گردد.

تبصره ۱ – کمیته دائمی می تواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استانها و شهرستانها با حضور استاندار یا فرماندار و نمایندگان ارتش، ساواک[۷]، ژاندارمری ، شهربانی[۸] تشکیل دهد.

تبصره ۲ – کمیته می تواند درصورت لزوم برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانهای دیگر دعوت نماید.

ماده ۴ – پناهندگی موقعی پذیرفته می شود که ازمراتب زیر اطمینان حاصل گردد.

۱-از تقاضای پناهندگی به ایران سوء نیت نداشته باشد.

۲-منظور از پناهندگی اشتغال به کسب و کار نباشد.

ماده ۵ – کمیته دائمی صلاحیت رسیدگی به قبول یا ردپناهندگی و سایر امور مربوط به پناهندگان را دارد و در مورد اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند ممکن است تحقیقات در باره آنان به نماینگیهای سیاسی دولت در خارج از کشور واگذار شود.

تبصره  – اشخاصی که مرتکب جنایت جنگی یا جرایمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشند از مقررات این آیین نامه استفاده نخواهند نمود.

ماده ۶ – درصورت قبول پناهندگی دفترچه اقامت پناهندگی از طرف شهربانی کل کشور[۹] به شخص پناهنده داده می شود که به منزله دفترچه شناسایی و هویت رسمی است که در دفتر شهربانی[۱۰] محل اقامت ثبت می گردد و دارنده آن باید هرسه ماه یک بار مراجعه و تمدید نماید.

ماده ۷ – شخص پناهنده پس از قبول پناهندگی از حقوق اتباع ایران در موارد زیر بهره مند می شود.

الف – استفاده از خدمات بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی

ب – اشتغال به حرف وکارهایی که اتباع خارجی در ایران اجازه آن را دارند و همچنین اموری که کمیته دائمی پناهندگان صلاح می داند.

تبصره ۱ – پناهنده حق شرکت در فعایتهای سیاسی و سندیکایی ندارد

تبصره ۲ – پناهنده حق دارد تا حدودی که مخالف نظم عمومی کشور نباشد آزادانه مراسم مذهبی خود را اعمال نماید و به فرزندان خود تعلیمات مذهبی دهد.

تبصره ۳ – با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود.

تبصره ۴ – پناهنده در حدودی که قوانین و امنیت کشور اجازه می دهد مانند اتباع خارجه در انتخاب مسکن آزاد است.

ماده ۸ – پناهنده کتباً باید تعهد نماید مادامی که درایران اقامت دارد مقررات و قوانین دولت ایران را محترم شمارد.

ماده ۹ – اگر پناهنده علیه امنیت یا قوانین ایران اقدامی نماید وزیر کشور به پیشنهاد کمیته دائمی پناهندگان گواهینامه پناهندگی او را لغو می نماید و اگر اقدام و مستلزم کیفر قانون می باشد به مراجع قضایی تسلیم می گردد در هر صورت به پناهنده مهلت کافی داده خواهد شد که خاک ایران را ترک نماید.

تبصره ۱ – پناهنده ای که گواهینامه اش لغو شده تا موقع خروج از خاک ایران تحت نظر مقامات انتظامی خواهد بود.

تبصره ۲ – در صورتی که از لحاظ امنیت ملی و نظم عمومی مانعی نباشد برای پناهندگان پروانه مسافرتی صادر خواهد شد که با آن می توانند به خارج از کشور مسافرت نمایند.

ماده ۱۰ – محل کار و اقامت پناهنده با نظر کمیته دائمی تعیین می گردد.

ماده ۱۱ – اگر کمیته دائمی پناهندگان تشخیص دهد که اوضاع و احوالی که در اثر آن پناهنده به ایران آمده از میان رفته است پناهنده باید خاک ایران را ترک گوید مگر اینکه دلایل کافی بر ادامه خطری که متوجه اوست ارائه نماید.

ماده ۱۲– پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی – نژادی – مذهبی – نژادی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود.

ماده ۱۳ – اعطای تابعیت به پناهندگانی که درمدت اقامت درایران قوانین و مقررات را کاملاً رعایت کرده باشند با نظر مساعد تلقی خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد استملاک اموال منقول و غیرمنقول پناهنده اصولاً از همان حقوقی که برای اتباع خارجه مقرر است استفاده خواهد نمود.

تبصره ۲ – پناهنده حق دارد برای نظم و احقاق حق خود به دادگاههای کشور مراجعه کند.

ماده ۱۴ – مقررات و آئین نامه هایی که تاکنون به تصویب رسیده و مغیر مفاد فوق باشد از تاریخ تصویب این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره  – مقررات این آیین نامه در مورد کلیه پناهندگان قطع نظر از نژاد و مذهب یا وطنشان یکسان اجرا خواهد شد.

[۱] – به قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۵ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.

[۲] – تعریف دیگری از «پناهنده» به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه – تنفیذ شده به موجب ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب ۱۴/۲/۱۳۸۴ صورت گرفته است، به ماده ۱ آیین نامه مزبور مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.

[۳] – درحال حاضر وزارت کار و اموراجتماعی

[۴] – درحال حاضر ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

[۵] – ساواک همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده است.

[۶] – شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۷] – ساواک همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل شده است.

[۸] – شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۹] – شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.

[۱۰] – شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور در نیروی انتظامی ادغام شده است.

بازدید هیأت استرالیایی از مرکز آموزش پایه حامی در شورآباد

جمعی از اعضا و مسئولین جامعه مدنی استرالیا روز چهارشنبه از مرکز آموزش پایه حامی در شورآباد بازدید کردند. این هیأت که طی نشستی در روز سه شنبه با وضعیت پناهندگان و مهاجران در ایران آشنا شده بودند، جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های آموزشی که در مراکز آموزشی انجمن حامی به کودکان مهاجر و پناهنده ارائه می شود، از این مرکز بازدید کردند.

bazdid shour abad 4

این هیأت همچنین با خدمات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران به جامعه پناهندگان از جمله آموزش کودکان بدون تبعیض و بیمه سلامت برای پناهندگان آشنا شدند.

در این بازدید نمایشگاه کوچکی از دست سازه های کودکان مهاجر و پناهنده مورد استقبال این گروه قرار گرفت.

bazdid shourabad 3

در پایان نیز مدیر انجمن حامی با اشاره به چالش هایی که طی سالهای گذشته برای جذب دختران و زنان برای سوادآموزی به مراکز آموزشی وجود داشته است، از تمدید برنامه های آموزشی حامی برای سال آینده خبر داد.

bazdid shour abad

نشست شبکه سازمانهای بین المللی حقوق بشردوستانه در ژنو

نشست سالانه شبکه سازمانهای بین المللی فعال در حوزه حقوق بشردوستانه و پناهندگان از تاریخ ۸ تا ۱۰ فروردین ماه ۹۶ در ژنو برگزار شد.

محور اصلی این نشست بر چگونگی اقدامات و فعالیت های تاثیر گذار سازمانهای غیر دولتی بین المللی در پیشبرد اهداف انسانی و حقوق بشر دوستانه تاکید داشت. همچنین چالش هایی که سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی در مسیر تلاش های خود با آن روبرو هستند مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و سازمانهای شرکت کننده که مجموعه ای از سازمانهای غیر دولتی بین المللی، نمایندگان آژانس های سازمان ملل، موسسات مطالعاتی بین المللی و شخصیت های مستقل بین المللی بودند به بیان تجارب و راهکاری مورد نظر خود پرداختند.

photo_2017-04-16_10-35-10

در این نشست بین المللی، حامی به عنوان یکی از اعضای شبکه سازمانهای بین المللی فعال در حوزه حقوق بشردوستانه و پناهندگان فرصت یافت تا به بیان تجارب خود در خصوص تعاملات مثبت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی با دولت به منظور بهبود وضعیت پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران و نیز چالش های مربوط به توسعه نا امنی های منطقه ای و به ویژه وضعیت نگران کننده افغانستان که موجب افزایش جریان مهاجرت های اجباری از این کشور شده است، بپردازد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

دیگر سرفصل های این نشست افزایش همکاری های متقابل به منظور شفاف سازی فعالیت های بشر دوستانه و تقویت تعامل سازمانهای غیر دولتی با دولت های محلی بود.