بایگانی برچسب‌ها : آموزش اتباع خارجی در ایران

اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

‌اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲٫۵٫۲۶ – ۹ مورخ ۵۹٫۷٫۵ در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان

۱۳۵۹٫۰۸٫۱۴ – ۵۰۱۹۸ – ۱۳۵۹٫۰۸٫۱۷ – ۲۸۱

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵۹٫۸٫۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۵۹۳٫۱٫۴۳٫۵۰۳۶ مورخ ۵۹٫۸٫۱ وزارت کشور، تصویب‌نامه شماره۱۸۵۹۳٫۱٫۴۳٫۵۰۳۶ مورخ ۵۹٫۸٫۱ وزارت کشور، تصویب‌نامه شماره .۲۶ت۹۰۳۲٫ مورخ ۵۹٫۷٫۵ را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:

‌وزارت آموزش و پرورش مجاز است فرزندان پناهندگان را که دارای دفترچه پناهندگی می‌باشند و همچنین فرزندان افغانی‌هایی را که دارای پروانه اقامت‌معتبر می‌باشند در حدود قوانین و مقررات مربوطه در مدارس کشور ثبت نام نماید.

‌محمدعلی رجایی – نخست‌وزیر