مقابله با کار کودک انجمن حامی

حضور انجمن حامی در همایش روز جهانی مقابله با کار کودک

به مناسبت هفته مقابله با کار کودکان، از سوی سارمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تهران، نشستی با همکاری و حضور جمعی از سمن های فعال در زمینه حقوق کودک، شهردار تهران و نمایندگان برخی نهادهای دولتی همچون وزارت رفاه، اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی و اداره بهزیستی برگزار شد.

انجمن حامی علاوه بر همکاری در برگزاری این نشست، در سخنرانی پنل بعد از ظهر در زمینه مهارت آموزی و توانمند سازی کودکان کار حاضر بود . فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی نیز در جریان اجرای پنل بعد از ظهر، گزارشی را ارائه دادند.

ایشان در این گزارش آما هایی را ارائه نمودند که به برخی از آنها به اختصار اشاره می گردد:

در سراسر جهان ۲۱۸ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله مشغول به کار هستند. از میان ، ۱۵۲ میلیون نفر کودک قربانی کار؛ تقریبا نیمی از آنها، ۷۳یعنی میلیون کودک، کار خطرناک می کنند.

تقریبا نیمی از کودکان کار (۷۲٫۱ میلیون) در آفریقا ؛ ۶۲٫۱ میلیون نفر در آسیا و اقیانوس آرام؛ ۱۰٫۷ میلیون در آمریکا؛ ۱٫۲ میلیون در کشورهای عربی و ۵٫۵ میلیون در اروپا و آسیای مرکزی به سر می برند. ۱ در ۵ کودک در آفریقا (۶/۱۹ درصد) کودک کار هستند و در مناطق دیگر این آمار  بین ۳ تا ۷ درصد است. 

تقریبا نیمی از ۱۵۲ میلیون کودک قربانی کار کودکان در سن ۵-۱۱ سالگی هستند. ۴۲  میلیون (۲۸٪) ۱۲-۱۴ ساله هستند؛ و ۳۷ میلیون (۲۴٪) ۱۵-۱۷ ساله هستند.

کار خطرناک در میان کودکان زیر۱۷ساله شایع است. و ۱۹ میلیون کودک کار خطرناک را در سن  زیر ۱۲ ساله انجام می دهند. از میان ۱۵۲ میلیون کودک کار، ۸۸ میلیون پسران و ۶۴ میلیون دختران هستند.

۵۸ درصد از تمام کودکان دنیا را  کودکان کار تشکیل می دهند و  62 درصد کودکان در معرض خطر  هستند. به نظر می رسد که پسران با خطر بیشتری نسبت به دختران مواجه می شوند، اما این آمار  ممکن است نشان دهنده عدم گزارش کار دختران، به ویژه در کار کارهای خانگی باشد.

کار کودک در درجه اول در کشاورزی (۷۱٪) متمرکز است، که شامل ماهیگیری، جنگلداری، دامداری دام و آبزی پروری می شود و  17٪ در خدمات؛ و ۱۲٪ در بخش صنعتی، از جمله معادن, می باشد.

میلیون ها نفر از کو دکان کار در بدترین شکل های کار کودکان، از جمله برده داری و شیوه های مشابه برده داری مانند کار اجباری و سربازی کودکان، استثمار جنسی، به سر می برند.