آیین نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی مصوب ۱۳۸۱

‌شماره : .۲۵۶۵۴ت۲۶۷۱۵ک

‌تاریخ : ۱۳۸۱٫۰۵٫۳۰

‌وزارت کشور

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۷ با رعایت آیین‌نامه‌اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع‌تصویبنامه شماره .۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸‌ه‍مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ و تصویبنامه شماره .۱۳۵۲۱ت ۲۶۶۹۷‌هـ‌مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۸، آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی را به شرح زیر تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه نحوه آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی

‌ماده ۱ – ‌وزارت کشور موظف است به موجب تبصره (۲) ماده (۱) تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت۲۲۵۳۸ک مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ در ادامه آمایش اتباع خارجی جهت سایر پناهندگان و آوارگان عراقی که‌قبلاً در اجرای تصویبنامه شماره .۵۶۹۰۹ت ۲۱۹۵۲ک مورخ ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۵ (‌طرح شناسایی اتباع‌خارجی) ثبت نام شده و حائز یکی از شرایط ذیل می‌باشند کارت شناسایی موقت صادر نماید.

‌الف – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که در اجرای تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت ۲۲۵۳۸ک مورخ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ مشمول طرح آمایش بوده و اسامی آنان توسط دستگاه‌های مربوط به وزارت کشور اعلام‌گردیده است لیکن موفق به معرفی خود در مهلت مقرر نشده‌اند.

ب – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که مشمول آمایش مقدماتی بوده لیکن اسامی‌آنان در مهلت مقرر‌توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به وزارت کشور اعلام نگردیده است.

ج – کلیه پناهندگان و آوارگان عراقی که اعضای خانوار درجه یک سببی و نسبی آنان در اجرای‌تصویبنامه شماره .۴۶۱۴۵ت۲۲۵۳۸ک مورخ ۱۳۸۰٫۱۰٫۱۱ مشمول طرح آمایش بوده و جهت آنان‌کارت شناسایی صادر شده است.

‌د – کلیه آوارگان عراقی دارنده کارت سبز.

‌ه‍- کلیه اتباع عراقی فاقد مدرک که با اتباع ایران به صورت شرعی ازدواج نموده و مراتب را در اجرای‌تصویبنامه شماره .۵۶۹۰۹ت۲۱۹۵۲ک مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۲۵ (‌طرح شناسایی) اظهار نموده باشند.

‌و – کلیه اتباع عراقی فاقد مدرک در حال تحصیل در حوزه‌های علمیه غیررسمی ‌و خانواده درجه یک آنان‌براساس تأیید مرکز جهانی علوم اسلامی.

‌ز – کلیه اتباع عراقی که خانوار سببی و سببی درجه یک آنان دارای تابعیت ایران می‌باشند مشروط بر‌اثبات رابطه و ارایه مدارک.

ح – کلیه اتباع عراقی فاقد مدارک که در طرح شناسایی ثبت نامه نموده اند و یکی از اعضاء خانوار نسبی یا‌سببی درجه یک آنان دارای کارت سبز سابق می‌باشند مشروط بر اثبات رابطه مذکور و ارایه مدارک.

‌تبصره ۱ – تعیین مهلت زمانی جهت ارسال اسامی‌افراد مشمول بندهای (‌الف)، (ب)، (ج) و(‌د)‌براساس اعلام و هماهنگی وزارت کشور با دستگاه‌های ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.

‌تبصره ۲ – صدور کارت شناسایی موقت جهت افراد مشمول ردیفهای (‌د)، (‌ه‍)، (‌و)، (‌ز)، (ح) مشروط‌به آن است که از نظر وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح ( در مورد نظامیان) اقامت‌آنان در کشور بلامانع باشد.

‌ماده ۲ – صدور کارت شناسایی براساس ظرفیت‌هایی که جهت اسکان اتباع خارجی در استان‌ها تعیین‌شده است صورت خواهد پذیرفت.‌اتباع عراقی ملزم به سکونت در شهرستان تعیین شده می‌باشند.

‌ماده ۳ – جهت سایر اقشار از اتباع عراق که حائز شرایط مذکور نمی‌باشند در صورت ارایه درخواست جهت‌اسکان در اردوگاه‌ها معرفینامه صادر و در غیراین صورت برگ تردد خروجی مدت دار صادر خواهد شد.

‌تبصره – پس از پایان اجرای آمایش تکمیلی پناهندگان و آوارگان عراقی، نیروی انتظامی‌جمهوری‌اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور، اتباع عراقی فاقد کارت شناسایی (‌کارت هویت) را وفق‌قانون ورود و اقامت اتباع خارجه – مصوب ۱۳۱۰ – از کشور اخراج نماید.

‌ماده ۴ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویبنامه شماره.۵۸۸۵۸ ت۲۳۵۳۸ک مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ اعتبارات لازم را برای اجرای این تصویبنامه تأمین نماید.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱٫۵٫۲۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *