ابراز تسلیت و همدردی به مردم شریف افغانستان

باز هم تروریسم و خشونت کور قربانی گرفت;

هر چه پیش تر می رویم خشونت و افراطی گری چهره کریه و عریان خود را نمایان تر می کند و این بار در میان مردمی که آرام و بی صدا در پی مطالبه حقوق خود بودند، جمعی از مردم شریف افغانستان که رنج های بسیار و تبعیض های اجتماعی و سیاسی مختلف را سالهای دوری است که تحمل می کنند.

ما نیز خود را در غم بزرگ مردم افغانستان بخصوص خانواده های داغدار این غم بزرگ شریک می دانیم . 

انجمن حامی