اطلاعیه مهم درباره ثبت نام کودکان افغانستانی فاقد مدرک در مدارس

خانواده‌های افغانستانی فاقد مدرک به دفاتر کفالت مراجعه کنند.

پیرو اطلاعیه شماره ۵۴۱۱/ص/۲۹/۲۲/۹۵ مورخ ۹۵/۵/۲  مدیرکل دفتر امور اتباع ‌و مهاجرین خارجی استان تهران ، خانواده های های افغانستانی فاقد مدرک، برای ثبت نام فرزندان خود از ۴ مرداد لغایت ۸ مرداد ماه جهت ثبت نام اولیه و اخذ برگه اجازه آموزش به دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی سراسر استان تهران مراجعه نمایند.

امید است با همکاری و اطلاع رسانی سریع این خبر، این افراد با مراجعه به دفاتر مربوطه و ثبت نام به موقع بتوانند از حق تحصیل در مدارس دولتی برخوردار گردند.

لیست دفاتر کفالت سراسر استان تهران به پیوست ارسال می گردد.

1 لیست دفاتر کفالت استان تهران 2 لیست دفاتر کفالت استان تهران 3 لیست دفاتر کفالت استان تهران 4 لیست دفاتر کفالت استان تهران