این بار در قم و کرمان؛ طرح «تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی»

طرح تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی در جامعه پناهندگان افغان مقیم استان های کرمان و قم اجرا می شود.

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز دوره های تقویت خانواده سالم و پیشگیری از خشونت های خانگی در جامعه پناهندگان افغان مقیم استان های تهران و خراسان رضوی در سالهای ۱۳۹۲ و  ۱۳۹۱و استقبال گسترده جامعه پناهندگان از یک سو و تاثیرات ناشی از برگزاری دوره های آموزشی و ورود تسهیلگران محلی به جامعه هدف از سوی دیگر، تصمیم گرفته شد تا نسبت به توسعه این فرآیند آموزشی و گسترش تاثیرات اجتماعی آن در سایر نقاط و استان های مهاجر نشین کشور اقدام شود.

 بدین ترتیب مقرر شد این طرح در استان های کرمان و قم که جمعیت متنابهی از پناهندگان افغان را در خود جای داده است؛ برگزار گردد.

در طرح ارتقای سلامت خانواده و پیشگیری از خشونت های خانگی، ۱۰۰ جوان پناهنده افغان به عنوان تسهیلگر اجتماعی محلی آموزش  دیدند که از وظایف مهم آنها ورود به جامعه محلی و ترویج مفاهیم و ارتقای فرهنگ تعامل مثبت در جامعه پناهندگان افغان در شهرهای تهران و مشهد بوده است.

لازم به ذکر است همکاران حامی در اجرای این طرح کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می باشند.