اعتبار کارت های آمایش ۹

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور کارتهای شناسایی مرحله ۹ آمایش اتباع خارجی که در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ اعتبار شان به اتمام رسیده است ، تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید و دارای اعتبار می باشد.