اسرائیل باید بمباران محاصره شدگان غیر نظامی را متوقف کند

به گزارش سازمان پزشکی بین المللی و بشر دوستانه پزشکان بدون مرز(MSF)، از ابتدای شروع عملیات حفاظتی در مرز نوار غزه اکثریت مجروحان و کشته شدگان در غزه افراد غیر نظامی بوده اند و فعالان بهداشتی هم از این حملات در امان نمانده اند. پس از بمباران شدید در طول یکشبانه روز در منطقه شهر الشجاعیه، جمع کثیری از مجروحانی که صبح روز یکشنبه۲۹تیر در بخش اورژانس بیمارستان الشفا در غزه بستری شده اند، جایی که تیم پزشکان بدون مرز در حال خدمت رسانی است، را زنان و کودکان تشکیل می دهند به شهادت کارکنان پزشکان بدون مرز حاضر در منطقه صدها تن در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستند. پزشکان بدون مرز از اسراییل تقاضا دارد بمباران شهروندان محاصره شده در نوار غزه را متوقف سازد و امنیت فعالان پزشکی و مراکز درمانی را تامین نماید.

حملات هوایی

طبق نظر نیکولاس پارالوس، مسئول پروژه پزشکان بدون مرز در غزه:« گلوله باران و حملات هوایی شدید و غیر قابل پیش بینی است به همین دلیل پزشکان بدن مرز و دیگر فعالان پزشکی نمی توانند به راحتی خدمات اورژانسی لازم را تهیه نمایند.» در میان صدها فرد زخمی در شهر الشجاعیه دو برادر، چهار و هشت ساله وجود دارند. این دو تن کنار هم در بخش سوختگی های شدید بیمارستان بستری شده اند. آنها به دلیل اصابت موشک به منزل محل سکونتشان دچار سوختگی شدید شده اند. تنها در سپیده دم بود که مردم موفق به فرار از منطقه با پای پیاده یا با خودرو شدند، و مصدومین شخصاً یا با آمبولانس جهت مداوا به بیمارستان آورده شدند. آدری لاندمن هماهنگ کننده امور پزشکی پزشکان بدون مرز در غزه:« در بخش احیا در عرض چند دقیقه نصف افراد دچار صدمات شدید جان باختند و نصف دیگر نیازمند عمل جراحی اورژانسی بودند.» در بیمارستان نیز پزشکان بدون مرز شاهد مرگ دو امدادگر  و زخمی شدن دو تن دیگر از امدادگرانی بودند که سعی داشتند مجروحان را از شهر الشجاعیه منتقل کنند.

لازم است به مراکز درمانی احترام گذاشته شود

صبح امروز یک خودروی متعلق به پزشکان بدون مرز که هدف قرار داده شده بود موفق شد از یک حمله هوایی در شعاع ۳۰۰ متری نجات یابد. مقامات اسراییلی پش از این عبور و مرور امن پزشکان بدون مرز را از مرز عرض به سوی شهر غزه جهت انتقال تیم جراحی به غزه تضمین نموده بود. طبق گفته پارالوس:« بایستی به فعالان  پزشکی و درمانی احترام گذاشت و آنها را حمایت نمود و هدف بمباران و شلیک ها نباید خودروها و بیمارستان های پزشکی باشدو حتی نزدیک آنها هم نباید بمبارانی اتفاق بیفتد.»از زمانی که اسرائیل حملات زمینی خود را آغاز نموده است آمار قربانیان به صورت تصاعدی در حال افزایش است . پارالوس گفت:« در حالی که مقامات ادعا می کنند که هدف حملات زمینی تخریب تونل های منتهی به اسرائیل است، آنچه ما در واقعیت می بینیم بمباران همه را مورد هدف قرار می دهد و این غیر نظامیان هستند که کشته می شوند.»سه خانواده کارکنان پزشکان بدون مرز در کلینیک پس از عمل جراحی پزشکان بدون مرز در شهر غزه سکونت دارند. پارالوس گفت:« آنها جایی را ندارند که بروند و عبور از مرز به نظر تصمیم عاقلانه ای نمی آید. پناهگاه های سازمان ملل اکنون مملو از جمعیت هستند و وضعیت بهداست بسیار نگران کننده است.»

پزشکان بدون مرز در غزه

در پاسخ به مواقع اورژانس، پزشکان بدون مرز به کمک یک تیم کامل جراحی  و تجهیزات پزشکی و اورژانسی از بیمارستان الشفا در شهر غزه حمایت نموده و دو انبار تجهیزات اورزانسی را به انبار مرکزی داروی غزه در شمال و جنوب اهدا نموده است. کلینیک پس از عمل جراحی پزشکان بدون مرز  از ۱۰ تا ۳۰ درصد  ظرفیت خود استفاده می کند زیرا شدت بمباران، بیماران را از دسترسی به این مرکز بازداشته است. فعالیت های منظم پزشکان بدون مرز در بیمارستان ناصر در خان یونس به دلیل درگیری ها مختل شده است. بیش از ده سال است که پزشکان بدون مرز در غزه خدمت رسانی می نمایند و خدمات پزشکی، جراحی و راونپزشکی ارایه می کند. این سازمان همچنین در مواقع اورژانس در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ خدمات ارائه داده است.

افطاری در جمع دانش آموزان مرکز آموزشی حامی

انجمن حامی ضیافت افطاری را در یکی از مراکز آموزشی این انجمن در منطقه کن تهران برگزار کرد.

دانش آموزان مرکز آموزشی حامی، پس از مدتی که از تعطیلات تابستانی آنها می گذشت، یکدیگر را  به بهانه افطاری که حامی برای آنها ترتیب داده بود، دیدند. بچه ها که از این باهم بودن بسیار خوشحال بودند، ساعاتی را در کنار دوستان و معلمانشان در شادی گذراندند.

بی شناسنامه ها از مشق علم و دانایی محرومند

 ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بویژه افاغنه، پاکستانی و عراقی به صورت غیر قانونی و بدون ثبت، موجب بروز مشکلات فراوان برای این افراد و حتی جامعه شده است.

به گزارش ایرنا، بزرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ازدواج ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽاﺳﺖ، اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺮو آن اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ را ﯾﺪک ﺑﮑﺸﻨﺪ.

وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﭘﯽدارد.

ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ زوﺟﯿﻦ در ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ درﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، اﻓﺮاد ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖاﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.

وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ در ﮔﻮش ﻏﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﮕﺎر ﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺑﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ. ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺤﺮوم از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ و در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﻧﻔﺲ ﻣﯽ

ﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻧﺒﺾ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺑﻐﺾ آﻟﻮد، ﻧﺤﯿﻒ و ﺧﺴﺘﻪ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد، ﺑﻮدن، ﻋﺸﻖ، داﻧﺴﺘﻦ و آﮔﺎﻫﯽ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، اﻣﺎ اﻧﮕﺎر آدﻣﯽ آﻧﻘﺪر ﻏﺮق در روزﻣﺮﮔﯽ و ﺗﮑﺮار اﺳﺖ ﮐﻪﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺎده و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و درد ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺻﺪای اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮی رد و ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد، ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦاﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻢ وارد ﺑﺎزارﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازآﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ˈﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﮐﺒﺮی ˈﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را در ˈرودانˈ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ، از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و در ﮐﺸﺎﮐﺶ روزﮔﺎر و ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﺳﺖ.

او ، ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و دو ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدک ۱۳ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮش، ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ و زﯾﺒﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮگ رﯾﺰ، ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺮﻃﺮاوت ﺑﻬﺎر دل اﻧﮕﯿﺰ در ﮐﻼس درس، ﻣﺸﻖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ، روزش را ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن آزرده ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ از ﺧﺮوس ﺧﻮان ﺳﺤﺮ رﺧﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻟﻘﻤﻪ ای ﻧﺎن ﺣﻼل،راﻫﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ رودان ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﺎر و ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ زدن ﺑﺎ آدم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﮔﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ را ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اش ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ.

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮادر ۱۹ ﺳﺎﻟﻪ وی ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻏﯿﺎب ﭘﺪر و ﺑﺮادر ﺑﺰرگ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر داده اﺳﺖ.

ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﻬﺮ و اﻟﺘﻤﺎس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻄﺮات درﺷﺖ و ﮔﺮم اﺷﮏ را ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪ؛ دﺳﺘﺎن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرزﯾﺎد ﮐﺎر ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻏﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ او ﻫﯿﭽﮕﺎه از رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺳﺖ؛ ﻋﻄﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ وﺗﺮک ﺧﻮرده او ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ، او ﺑﺎ ﺑﻐﺾ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﻮد و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮداﯾﻨﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻼﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻنﺧﻮد دوران ﺑﭽﮕﯽ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و دوران ﮐﻮدﮐﯽ اش ﻟﺬت ﺑﺒﺮد، ﺳﺨﺖ دﻟﺘﻨﮓ و آزردهﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارد، ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارد و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ وی و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﻪ ﺷﺪتﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ازﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، در ذﻫﻨﻢ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺴﻮول در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺴﻮول در ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ

و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.

از ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲاز ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻟﺒﺮﯾﺰ از درد و رﻧﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۱-۹۲ و ۹۲-۹۳ ﺗﺎ ﮐﻼس دوم دﺑﺴﺘﺎن درس ﺧﻮاﻧﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ او ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ. ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮدد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮاروی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺗﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور زﻧﺪﮔﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮدد اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ازﺳﻮی ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﺪ .

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮاروی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻓﻘﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺳﺖ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در آﻣﺪ.

وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدن از ﺣﻘﻮقﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:دﺧﺘﺮ۲۱ ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ازدواج ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺴﺮان۱۳ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ اش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اداﻣﻪ داد: ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺮای ﮐﺎر، اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﺒﺮی از آﻧﺎن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی، ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اداﻣﻪ داد: ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی (ﻣﺎدر ﺑﺰرگ، ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ وی) از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮی روزﻣﺰد ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻨﺘﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﺤﯿﻒ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺳﺖ، اﻓﺰود: ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ روزﻣﺰد اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺖ

ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ، دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ. وی از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪامﮐﺮده اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺗﻼش ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن، دادﮔﺎه و اداره ﮐﻞ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻗﺪامﮐﺮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﺪن ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ˈﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ، اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺛﺒﺎتﻧﺴﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ازدواﺟﺸﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮده ﺻﺪور رای ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ از ﺳﻮی دادﮔﺎه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.ˈ

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ازدواج ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد، اداﻣﻪ داد: ﺑﺮای ﺟﺎری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق، ﻋﺎﻗﺪ ﻣﺤﻠﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﯽ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﻮز ﺟﺎری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﻪ ﻃﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ را از ﯾﮑﯽ از مراﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﮔﺮه ﮐﻮری ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﻓﺘﺎده را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، آرزوی ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ازﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف و از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد و ﺑﺮای اداره و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﮐﺎذب روی آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدک ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺑﺮادر ﻫﺸﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اش ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در رودان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺴﻮاد و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﺴﺘﮕﯽ، درد و رﻧﺞ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻧﮕﺎه ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد و ﻣﺘﯿﻦ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﻼﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ از آرزوﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، روﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪﮐﯽ آراﻣﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی اﯾﻦ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻮدک از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت آزرده ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻓﺼﻞ زﯾﺒﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ از زﻧﺪﮔﯽ او اﺳﺖ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮐﻮدک و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺟﻬﻞ، دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮمﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد و ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاروی آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

ﻟﯿﻼ دﺧﺘﺮی ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ و ﺛﻤﺮه ازدواج ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻟﯿﻼ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی، ﭼﻨﺪ ﮐﻼس درسﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد ﺑﺮای او ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ.  ﻟﯿﻼ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت، ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﻤﯿﺸﻪ آرزو داﺷﺘﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻮم، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ روﯾﺎﻫﺎ وآرزوﻫﺎﯾﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد.

ﻟﯿﻼ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده، اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ازدواج واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش، ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رد و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ، اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای وی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وی از ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن، ﺧﻮب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.

ﻟﯿﻼ اداﻣﻪ داد: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ازدواج، ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.

وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻓﻘﺮ ﻓﺎﺣﺶ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ، ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت، در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻟﯿﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﯿﻼد، ﻣﺘﯿﻦ و ﻟﯿﻼ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه دﺧﺘﺮان وزﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ، ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز از ازدواج ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﺰاران ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺒﺮت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﺬرد، ﺗﻮﺷﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اتباع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ازدواﺟﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه وزارت ﮐﺸﻮر و دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه، اﺗﺒﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، ﻓﺮزﻧﺪان رﻫﺎ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ˈاﺣﻤﺪ ﭘﻮﯾﺎﻓﺮˈ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد : اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی در ﻣﻮرد ورود و ﺧﺮوج و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﺳﺖ .

وی ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دادن آﻣﺎر از اﺗﺒﺎع ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ. رﯾﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال رودان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﻀﻞ ازدواج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.ˈﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐˈ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ: اﮔﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

وی ﻧﺒﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی زوج ﺑﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻊ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺻﻮرت ﻓﻮت زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ﯾﺎ ﻫﺮدوی آن ﻫﺎ، ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ وﺿﻊ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی از ﺳﻮی زوﺟﻪ ﻋﻠﯿﻪ زوج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪن ازدواج ﺑﺮای آﻧﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواج ﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد. ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ اداﻣﻪ داد: ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎن، ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ،

ﺑﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ. وی از دﺧﺘﺮان، زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، از دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدره از وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ اﻓﺰود: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﻓﺮاد از آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ازدواج، ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ زوﺟﯿﻦ در ﭘﯽ ازدواج و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

وی اداﻣﻪ داد: اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎدره از وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ازدواج و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻨﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺐ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ ازدواج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ، از وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

«ما و مهاجران» در ویژه نامه رصد

شماره بیست و هفتم ویژه نامه «رصد» از سری ویژه‌نامه‌های دفتر پژوهش روزنامه خراسان با موضوع «ما و مهاجران افغان» منتشر شد. این ویژه نامه شامل مطالب متنوعی است که هر یک از بعدی به موضوع مهاجران افغان در ایران پرداخته اند. به جرئت می توان گفت این نشریه جز معدود نشریاتی است که بسیار کامل و جامع موضوع مهاجران را به طور تحلیلی مورد بررسی قرار داده است. خواندن آن را به همه افرادی که علاقمند به مطالعه در مباحث فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در حوزه مهاجرین هستند، پیشنهاد می کنیم.

این نشریه را می توانید از اینجا  دانلود کنید.

پناهندگان سوری را فراموش نکنیم

سه سال از آوریل ۲۰۱۱ می گذرد و جنگ در سوریه آغاز شده است. بسیاری کشته ، بسیاری آواره و به کشورهای دیگر پناهنده شده اند.  جنگ زندگی همه مردم سوریه به ویژه زنان و کودکان را دگرگون کرده است.

به گزارش ایسنا در پی جنگ بیش از ۱۶۲ هزار نفر کشته شدند. همچنین میلیون ها نفر آواره و به کشورهای همسایه و گاه دورتر پناهنده شدند که نیمی از این پناهندگان کودکان هستند. 

صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) می گوید، حدود ۶/۶ میلیون کودک در منطقه نیاز به کمک دارند، آماری که یک سوم یا حدود دو میلیون نفر از ژوئن سال ۲۰۱۳ بالاتر رفته است. همچنین یونیسف هشدار می دهد که این سازمان با وجود شمار فزاینده کودکان ممکن است مجبور شود برخی از خدمات خود را به دلیل فقدان تامین مالی کاهش دهد.

در گزارشی دیگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر سختی زندگی زنان آواره سوری تاکید کرده است. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این زنان که مجبورند مسئولیت خانواده های خود را پس از کشته شدن و اسارت مردانشان به تنهایی به دوش بکشند، در شرایط انزوا، ترس و تشویش گرفتارند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به اشاره به اینکه زنان آواره سوری بی نهایت رنج می برند، خواستار اختصاص کمک های مالی بیشتر برای کمک به آنها شد.

کمیساریا در گزارشی دیگر گفته است: شمار زیادی از زنان و کودکان سوریه در معرض انواع خشونت ها و خودکشی قرار دارند و عوارض ناشی از وضع کنونی تا مدت ها بر زندگی خانواده های سوری ادامه خواهد داشت. همچنین سازمان ملل هشدار داد که کمبود منابع مالی برای تامین مواد غذایی جان هزاران آواره سوری را تهدید می کند.

بر اساس این گزارش، دست کم دو میلیون و ۸۰۰هزار سوری از آغاز جنگ، کشورشان را ترک کرده اند و بیش از یک میلیون نفر از این تعداد در لبنان پناه گرفته اند. مابقی نیز در اردن، مصر، ترکیه و عراق اقامت دارند.

در این شرایط کمیساریا از کشورهای اروپایی خواسته است که درهای خود را بیش از پیش به روی پناهندگان سوری بگشاید. به گزارش ایرنا سخنگوی کمیساریا گفت: کشورهای همسایه سوریه به نقطه اشباع رسیده اند و تعداد بیشتری از سوری ها تلاش می کنند به اروپا پناه ببرند به همین دلیل از اروپا می خواهیم اقدامات بیشری درقبال آنان صورت دهد. وی ادامه داد: اروپا ۶۷ میلیون نفر جمعیت داد. این درحالی است که لبنان با جمعیت جهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خود، یک میلیون  و یکصد پناهجو را در خود جای داده است.

به امید روزی که آتش جنگ در هیچ نقطه ای از جهان روشن نشود، چرا که اگر آتش جنگ افرخته شود دیگر به راحتی قابل خاموش کردن نیست، پس بیایید همه برای جهانی بدون جنگ و پر از صلح دعا کنیم.

آموزش های فنی و حرفه ای برای مهاجران افغان با حداکثر تخفیف

با حمایت نوعدوستان فلاورجانی جوانان و نوجوانان افغان علاقمند به کسب آموزش های فنی و حرفه ای می توانند از این آموزشها با حداکثر تخفیف بهره مند شوند.

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ضمن سپاس از حرکت زیبای آموزشگاه سینا رایانه، به اطلاع می رساند این آموزشگاه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در شهر فلاورجان استان اصفهان آمادگی خود را  برای تدریس رشته های دیپلم کارودانش کامپیوتر و حسابداری به افغانستانی های مقیم استان اصفهان اعلام کرده است.

سینا رایانه  که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور است تخفیف های ۴۰ تا ۵۰درصدی در ارایه خدمات خود برای مهاجران افغان درنظر گرفته است.

افراد علاقمند می توانند با مراجعه به این آموزشگاه در اصفهان، فلاورجان، خیابان فردوسی، جنب شهرداری آموزشگاه سینارایانه جهت ثبت نام اقدام کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۱۳۷۴۲۳۱۴۱ تماس بگیرند.

افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان

دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان ˈیوناماˈ از افزایش ۲۴ درصدی تلفات غیرنظامیان افغان در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ خبر داد.

به گزارش ایرنا ˈجورجت گنیانˈ رییس بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۴ تعداد ۵۶۴ غیرنظامیافغان کشته و ۳هزار و ۲۸۹ تن دیگر از آنان زخمی شده اند که این میزان افزایش ۲۴ درصدی تلفات غیرنظامیان افغان را در مقایسه با سال قبل نشان می دهد.گنیان گفت: در این مدت ۸۹ درصد تلفات غیرنظامیان افغان نیز بر اثر جنگ های زمینی بین طرف های درگیر بوده است.

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان خاطرنشان کرد که در سال گذشته در همین مدت بیشترین رقم تلفات غیرنظامیان بر اثر انفجار بمب های کنار جاده ای بود که در آن ۲۹۵ نفر کشته شدند.

وی انفجار بمب های دست ساز، شلیک خمپاره و راکت را عامل اصلی تلفات غیرنظامان افغان دانست و گفت انفجار بمب های کنار جاده ای دومین عامل اصلی تلفات غیرنظامیان افغان است که ۳۰ درصد تلفات غیرنظامیان افغان را افزایش داده است.

رئیس بخش حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان سومین عامل تلفات غیر نظامیان افغان را ناشی از حملات انتحاری مهاجمان مسلح دانست و گفت:طی شش ماه نخست امسال، ۷۴ درصد غیر نظامیان توسط شبه نظامیان مخالف دولت افغانستان، ۸ درصد توسط نیروهای دولتی و یک درصد به دست نیروهای خارجی کشته شده اند.

گنیان گفت: طالبان در این مدت مسئولیت ۱۴۷ حمله را بر عهده گرفته اند که در آن عملیات ها ۲۳۴ نفر کشته و ۳۱۹ تن دیگر هم زخمی شدند.

وی افزود: از ۱۴۷ حمله ای نیز که طالبان مسئولیت آنرا پذیرفته است ۷۵ حمله به اهداف نظامی صورت گرفته است.

بررسی سیاست‌های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان پناهنده

به گزارش ایلنا،با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون «حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان» را به عنوان یک سند بین‌المللی تصویب کرده، برای ارتقای وجهه حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود پس از بررسی‌های لازم و صلاحدید مقتضی، این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سیاست های تقنینی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص کودکان پناهنده بررسی کرد.

 دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام داشت: تلاش دارد ضمن بررسی حقوق کودکان پناهنده در اسناد بین‌المللی به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان پناهنده به موجب الحاق به کنوانسیون های بین المللی و تصویب قوانین داخلی و خلا های قانونی حمایتی از این کودکان بپردازد.

آنچه از بررسی سیاست‌ها و قوانین کشور بر می‌آید، علی‌رغم تلاش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حمایت از کودکان پناهنده از جمله صدور کارت اقامت، اعطای کمک‌های تحصیلی به کودکان پناهنده، اعطای خدمات پزشکی رایگان چون واکسیناسیون فلج اطفال، کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و… پرداخت هزینه درمان برخی از کودکان پناهنده از جمله هزینه درمان ۶۵ کودک سرطانی و… همچنان این کودکان از برخی خلأ‌های قانونی رنج می‌برند؛ از جمله مهمترین این موارد می‌توان به رایگان نبودن هزینه تحصیل کودکان پناهنده، فقدان ضمانت کیفری برای اجبار والدین کودکان پناهنده به فراهم کردن امکان تحصیل این کودکان، عدم صدور گواهی تولد برای نوزادان اتباع خارجی (پناهندگان) در بیمارستان‌ها، عدم تأمین هیچ امکانی به‌منظور برخورداری کودکان پناهنده از مزایای بیمه درمانی (حداقل در رابطه با قشری محدود از این کودکان) از سوی نهادهای دولتی و تعرفه بالاتر خدمت درمانی و پزشکی برای پناهندگان در مقایسه با سایر اقشار اشاره کرد.

لذا پیشنهاد می‌شود:

۱- تحصیل کودکان پناهنده با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک و همچنین تأکیدات قانون اساسی و قوانین داخلی رایگان شود.

۲- برای اجبار والدین کودکان پناهده به فراهم آوردن امکان تحصیل این کودکان، ضمانت کیفری در نظر گرفته شود.

۳- با هماهنگی ثبت احوال کشور، امکان صدور گواهی تولد در جمهوری اسلامی ایران برای نوزادان پناهنده فراهم شود.

۴- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و عبارت «ظرف مدت یک سال » از تبصره «۲» به عبارت «ظرف مدت یک سال و پس از آن با تشخیص عذر موجه» تکمیل شود.

۵- با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون «حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان» را به عنوان یک سند بین‌المللی تصویب کرده، برای ارتقای وجهه حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود پس از بررسی‌های لازم و صلاحدید مقتضی، این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.

پس از حمله ی داعش آوارگان عراقی چگونه افطار می کنند؟‎

حمله تروریستهای تکفیری و بعثی به چند شهر عراق، باعث آواره شدن شمار قابل توجهی از شهروندان عراقی شده است.

شفقنا رسانه عکس هایی را از این آوارگان عراقی در ماه رمضان منتشر کرده است که بی شک  آه از نهاد هر انسانی بلند می کند.

عکس ها را می توانید در زیر ببینید

 

 

 

 

 

 

در ژوئن گذشته بیش از ۳۷۰ هزار عراقی آواره شدند

دفتر سازمان ملل در عراق اعلام کرد که در ماه ژوئن گذشته بیش از ۳۷۰ هزار تن محل سکونت خود در عراق را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری قطر، دفتر سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرده است که حدود ۳۷۵ هزار و ۳۵۴ آواره در ۳۹۰ پایگاه عراق در ماه ژوئن به کمک‌هایی نیاز داشتند.

در این بیانیه آمده است، نیازهای ضروری آوارگان کالاهای اساسی همچون لباس، وسایل سرمازا و وسایل خانه است و ۷۳ درصد از آن‌ها علاوه بر پناهگاه و نظارت پزشکی کودکان نیازمند حمایت‌های غذایی هستند.

حامی نشست تعاملات فرهنگی ایرانیان با پناهندگان افغان را برگزار کرد

 به مناسبت روز جهانی پناهنده سه شنبه ۳ تیرماه  ۱۳۹۳ نشستی با عنوان ”  تعاملات فرهنگی ایرانیان با پناهندگان افغان ” در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست که به همت انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) برگزار شد ؛ مدعوین ضمن بررسی اشتراکات و تعاملات فرهنگی بین ایران و افغانستان، به بررسی و ارزیابی وضعیت کنونی پناهندگان افغان در ایران پرداختند.

 در این نشست دکتر صادق زیباکلام، دکتر هادی خانیکی، خانم فاطمه اشرفی، دکتر بیانی از مهاجرین افغان مقیم ایران سخنانی را ایراد کردند. این نشست با حضور برخی از مهاجران افغان، نمایندگان آژانس های بین المللی مقیم ایران ؛ نمایندگان رسانه های عمومی و دیگر علاقمندان این حوزه برگزار شد.

دکتر زیبا کلام خواستار بهبود وضعیت دانشجویان پناهنده افغان  در ایران با توجه به اشتراکات فرهنگی دو کشور شد

دکتر زیباکلام، ضمن برشمردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایران و افغانستان به دلایل پدیده پناهندگی به صورت کلی اشاره کرد. این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی چرایی انتخاب وضعیت پناهندگی از سوی اتباع کشور افغانستان و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستانی‌های ساکن در ایران و به ویژه فرصت ها و چالشهای پیش روی جوانان شاغل به تحصیل در دانشگاههای ایران  پرداخت. وی ضمن انتقاد از برخی رفتارهای موجود از جمله چالشهای بروکراتیک، پاره ای  از مشکلات حقوقی و قانونی مهاجران افغان در ایران به ویژه در حوزه آموزش اظهار امیدواری کرد که اشتراکات و  وحدت تمدنی، فرهنگی، زبانی ایران و افغانستان بستری برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران باشد.

  دکتر هادی خانیکی:پدیده مهاجرت و پناهندگی ناشی از جهانی شدن و گسترش ارتباطات و فرصتی برای کشور فرستنده و پذیرنده است 

دکتر هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست فرهنگی ضمن سخنانی بر نقش محوری نهادهای مدنی و انجمن‌های مردم‌نهاد به منظور بهبود اوضاع پناهندگان اشاره کرد و گفت: این نهادها و انجمن‌های مردمی و مدنی می‌توانند به عنوان نهادهای واسطه مراکز علمی، دولتی و فرهنگی عمل کنند. دکتر خانیکی حضور پناهندگان افغان در ایران را فرصتی برای کشور دانست که در صورت برخورد نامناسب با آن می تواند به چالش تبدیل شود و لذا ضرورت دارد تا در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مربوط به این بخش از هر گونه شتاب زده گی اجتناب ورزید.

این استاد علوم ارتباطات در ادامه افزود با پایان یافتن حاکمیت طالبان فشارهای زیادی برای خروج پناهندگان افغان از ایران از سوی نهادهای مختلف وارد شد این در حالی است که پایان حاکمیت طالبان به معنای رفع مشکلات پدید آوردنده پناهندگی نبود و افغانستان راه دشوار و طولانی برای رسیدن به شرایط ثبات و بهبود اوضاع در پیش دارد. این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد برخی از دانشجویان کوشای پناهنده افغان مقیم ایران دچار مشکلات ناشی از قوانین مربوط به بازگشت شده اند که این موضوع آنها و سیستم آموزشی را دچار وضعیت سردرگمی می کند.

این استاد دانشگاه همچنین خواستار آن شد که دولت و نهادهای مدنی فعال در حوزه پناهندگان تلاش کنند تا تصویری واقعی از جامعه افغان و به ویژه پناهندگان افغان مقیم ایران ارائه دهند. او خاطر نشان کرد چنین تصویری علاوه بر سودمندی های اجتماعی می تواند در برنامه ریزی و سیاستگذاری های آینده کشور در این حوزه به ویژه برای فراهم آوردن شرایط بازگشت به میهن آنها یا ادغام در جامعه ایرانی بسیار موثر باشد.

دکتر خانیکی در ادامه افزود باید بدانیم که هزینه هایی که ایران در قبال پناهندگان افغان انجام داده است در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشورمان است چرا که آن‌ها به افغانستان رفته و می‌توانند فرهنگ ما را در آن کشور گسترش دهند و یا در ایران می‌مانند و به قشری تحصیل‌کرده تبدیل می‌شوند که این موضوع خود می تواند فرصتی برای گسترش تعاملات دو کشور باشد.

 او همچنین خواستار بررسی گفتمان افغان‌های مهاجر شد و خاطرنشان کرد: لازم است تا به منظور بررسی وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی جلسات و گفت و گوهایی برگزار شود و این امر را در نظر بگیریم که امروز دنیا به سمت جهانی شدن پیش می‌رود و زمان گسترش ارتباطات است بنابراین لازم است تا تفکرات ما نیز در رابطه با مهاجران و پناهندگان تغییر کند. دکتر خانیکی در پایان ابراز امیدواری کرد که کودکان پناهنده افغان در ایران بتوانند از حقوقی نظیر حق تحصیل مانند همه کودکان دیگر برخوردار شوند و نداشتن مدرک قانونی مهاجرت مانعی برای تحصیل این افراد نباشد.

  فاطمه اشرفی: فرصتهای بلندمدت حضور پناهندگان افغان در ایران در صورت برخورد مناسب با آنها

فاطمه اشرفی، مدیر عامل انجمن حامی نیز در ابتدای سخنان خود ضمن سپاسگزاری از سخنان دکتر زیبا کلام و دکتر خانیکی، به این موضوع اشاره کرد که با توجه به تجربیات شخصی  خود و آشنایی نزدیک با مردم و کشور افغانستان به خوبی شاهد آثار و تبعات تعاملات فرهنگی ایران و افغانستان بوده است.  وی با اشار ه به حضور خود در کابل در دو دوره انتخابات پارلمانی افغانستان اضهار داشت نکته بسیار قابل تامل در انتخابات پارلمان دوم افغانستان تعداد قابل توجه نامزدان ورود به پارلمان افغانستان بود که از دانشگاههای ایران فازغ التحصیل شده بودند که این موضوع برای من به عنوان یک ایرانی بسیار غرور آفرین بود. او از سوی دیگر با اشاره به رایزنی های انجمن حامی با نهادهای نظیر آموزش و پرورش و وزارت علوم در مورد هزینه های تحصیل کودکان پناهنده افغان در ایران و نحوه تامین آن خاطر نشان کرد که هزینه های اجتماعی و حتی اقتصادی بازماندن این کودکان از تحصیل برای ایران به لحاظ داخلی و منطقه ای بسیار بیشتر خواهد بود.

دکتر حسین بیانی: بهبود وضعیت پناهندگان افغان در ایران به معنای افزایش توان تاثیرگذاری منطقه ای ایران است.

در پایان این نشست دکتر حسن بیانی، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی که خود از دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در مقطع دکترا می باشد ؛ به بررسی وضعیت مهاجران افغان در ایران پرداخت. او در ابتدا به بررسی تاریخی چگونگی پدیده پناهندگی در میان مردم کشورش و حضور آنها در ایران اشاره کرد. بیانی در این بخش از سخنانش موجهای مختلف مهاجرت از افغانستان به ایران طی ادوار گوناگون  را بررسی کرد و سپس به ارزیابی برخوردهای صورت گرفته با پدیده اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران پرداخت. او سیاست های ایران نسبت به مهاجران افغانستانی را به دو بخش سیاستهای باز و بسته تقسیم کرد که آنها را برآمده از گفتمانهای متفاوت کابینه های مختلف سیاسی در ایران دانست. او در پایان با اشاره به اینکه  امروزه بسیاری از تحصیل‌کردگان افغانستان که حتی در انتخابات هم کاندیدا می‌شوند از میان افغانستانی‌هایی هستند که در ایران تحصیل کردند،  گفت با بهبود شرایط زندگی و تحصیل افغان‌ها در ایران شاهد کاهش جرائم و مسائل اجتماعی آن‌ها در ایران خواهد بود و هم می‌تواند حامیان زیادی در کشور دوست و همسایه خود داشته باشد.

خواندن یک شعر توسط یکی از بانوان پناهنده افغان در ایران حسن ختام این برنامه بود.

حضور حامی در نمایشگاه روز جهانی پناهنده

نمایشگاهی به مناسبت روز جهانی پناهنده در برج میلاد تهران برگزار شد.

در این نمایشگاه که  توسط اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با شعار « توانمندی جهت بازگشت و بازسازی افغانستان» رگزار شد، انجمن ها و سازمان های مرتبط با پناهندگان حضور داشتند و آخرین طرح ها، برنامه ها یا خدمات خود را ارایه کردند.

پنجشنبه در روز نخست نمایشگاه، نشست خبری عزیز کاظمی مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و سیوانکا داناپالا نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

داناپالا، در این فرصت از ایران و مردم ایران برای میزبانی از یکی از بزرگ‌ترین موقعیت‌های طولانی مدت پناهندگی تشکر کرد و گفت، “ایران بیش از سه دهه است که به صورت سخاوتمندانه از پناهندگان پذیرایی می کند”. او همچنین بر پیغام کمیسر عالی گوترس در جلسه ای با کشور های دانر در ژنو به مناسبت بازدید وزیر کشور ایران از کمیساریا تاکید نمود، ” حمایت بین المللی و مشارکت در به دوش کشیدن بار مسئولیت برای کشوری مانند ایران و مردمانش که برای مدتی طولانی منابعشان را با پناهندگان تقسیم نموده اند ضروری است”.

کاظمی نیز در این جلسه گفت،” پناهندگان به علت موقعیت خاصشان آسیب پذیر می باشند، نتیجتاً باید همگی تلاش نماییم تا نیاز های اساسی این همنوعانمان را تامین نماییم، حمایت پناهندگان باید حرکتی بشردوستانه باشد”. داناپالا همچنین در ادامه از کشور های دانر، سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و بومی برای حمایت آنها از کمک‌رسانی به پناهندگان در ایران تشکر کرد و افزود، “زندگی در جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان امکان دسترسی به تحصیل، بهداشت و فرصت‌های آموزشی را داده است و نتیجتاً مهارت‌های متنوعی کسب کرده اند”. خوداتکایی و توانمندسازی در زندگی پناهندگان نقشی حیاتی دارد و به آنها کمک می‌کند تا بازگشتی پایدار داشته باشند و به بازسازی کشور خود بپردازند”.

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) نیز در این نمایشگاه شرکت داشت و طی روزهای پنجم و ششم تیر به معرفی انجمن و فعالیت های آن پرداخت.

بنیاد امداد جهان، موسسه زنجیره امید، موسسه حمایت از کودکان سرطانی( محک)، سازمان پناهندگان دانمارک، سازمان پناهندگان نروژ، سازمان مهاجرت نیز از جمله موسسه هایی بودند که در نمایشگاه حضور داشتند.

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده: مشکل زیرساخت ها در افغانستان موجب کاهش شدید بازگشت پناهندگان شده است

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) تاکید کرد که کمبود منابع و زیرساخت هایی چون مسکن، مراکز بهداشتی و آموزش استاندارد، برق و دسترسی نامطمئن به غذا و آب سالم در افغانستان موجب کاهش شدید سطح کیفیت زندگی و بازگشت دایمی پناهندگان به وطن خود شده است.

 مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) فاطمه اشرفی، که در نشست عالی پناهندگان در ژنو با حضور ˈآنتونی گوترزˈ کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سخن می گفت، عنوان کرد مشکل پناهندگی و مهاجرت اجباری یکی از عوامل قطعی شکل دهنده به دنیای امروز است و در این میان موضوع پناهندگان و مهاجرین افغانستان که بزرگ ترین گروه جمعیتی پناهنده در دنیا را به خود اختصاص داده است؛ در مسیر فرسایش زمانی و عمیق شدن بحران قرار گرفته است. موضوعی که بیش از سه دهه بخش قابل توجهی از منابع عظیم بین المللی، منطقه ای و محلی را به خود اختصاص داده است و عدم پایداری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور کماکان افغانستان را در زمره اولین ها نگاه داشته است. در این میان زنان و دختران پناهنده افغان هستند که به طور میانگین ۴۸ درصد جمعیت پناهندگان را تشکیل می دهند و کودکان زیر ۱۸ سال که به دلیل بودن نرخ زاد ولد در این جامعه کسر بزرگی از جمعیت پناهندگان و مهاجرین مقیم کشورم را تشکیل می دهند که بدون تناسب با امکانات و ظرفیت های محیطی رو به افزایش هستند. (۴٫۲ نرخ رسمی زاد و ولد پناهندگان افغان در ایران در مقابل نرخ ۱٫۷ جامعه ایرانی) و نسل های دوم و سوم جمعیتی را تشکیل می دهند که تنها برای مجالی آمده بودند اما دهه سوم حضور خود را در کشوری بیگانه تجربه می کنند.

وی در ادامه با تشکر از فراهم آمدن زمینه برای حضور سازمان های غیردولتی ایرانی در نشست مزبور ادامه داد، پناهندگان افغان در ایران در حالی وارد دهه سوم اقامت خود در ایران شده اند که دولت و مردم ایران براساس باورهای اخلاقی و اعتقادی خود؛ تکریم بر بنی بشر را سرلوحه رفتار و عمل خود کرده اند و علیرغم تمام فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی که در طول سی سال گذشته از سر گذرانده اند؛ حمایت از پناهندگانی را که به هر دلیل به ما روی آورده بودند با آغوش باز پذیرفتند و در سفره خود شریک کردند و ادب انسانی و مرام مسلمانی خود را به نهایت رسانیدند.

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در ادامه خاطر نشان کرد ، تعداد پناهندگان افغان که خواستار بازگشت داوطلبانه از کشورهای همسایه به میهن خود هستند به علت موانع متعدد امنیتی؛ سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی رو به کاهش است و عوامل جدی برای ادغام پایدار بازگشت کنندگان در داخل افغانستان وجود دارد و در مقابل زندگی بخش قابل توجهی از پناهندگان افغان در جمهوری اسلامی ایران عملا به واسطه اعمال تحریم های بین المللی تحت تاثیر منفی قرار گرفته است. هزینه های زندگی برای آنها افزایش یافته و از سوی دیگر هزینه های اجرای خدمات توسط سازمان های دولتی و غیردولتی به طور معنی داری به واسطه وجود تورم بیشتر شده است و در موارد زیادی به دلیل عدم امکان انتقال رسمی منابع مالی به داخل کشور با توقف پروژه ها و کاهش خدمات روبرو شده اند..وخامت اوضاع امنیتی در داخل افغانستان به عنوان تهدیدی جدی برای بازگشت دایمی به وطن شده است و همچنین افزایش جابجایی های داخلی را موجب شده است که زمینه ساز مهاجرت و خروج از کشور این گروه انسانی است.

حضور گسترده و بعضا غیرقانونی اتباع افغانستان در کشورهای همسایه که از آوارگی متمادی در طول سه دهه رنج می برند ضمن تحمل اختلالات اجتماعی و روانی ناشی از مهاجرت و جابجایی های گسترده و طولانی موجب ایجاد فشارهای قابل توجه اجتماعی و اقتصاید بر کشورهای میزبان هم شده است که در این ارتباط بروز برخی رفتارهای خشونت آمیز میان جامعه مهاجرین و میزبان نگرانی هایی را ایجاد نموده است.

کمبود منابع و زیرساخت هایی همچون مسکن، مراکز بهداشتی و آموزش استاندارد، برق و همچنین دسترسی نامطمئن به غذا و آب سالم در افغانستان موجب کاهش شدید سطح کیفیت زندگی گشته است و میزان بازگشت داوطلبانه و دایمی پناهندگان افغان به وطن را کاهش داده است.

اشرفی ادامه داد، بیکاری ناشی از کمبود تقاضا برای مهارت های فنی و تخصصی موجب ازدیاد کارگران ساده شده و کمبود مهارت های فنی و حرفه ای میان کارجویان چه در داخل افغانستان و چه در کشورهای میزبان مانعی برای بازگشت دایمی به افغانستان و ادامه زندگی در کشورهای میزبان گشته است علاوه بر اینکه نیروهای تحصیلکرده ای که به کشورشان بازمی گردند با کمبود تقاضا متناسب با تخصص شان به دلیل ساختار توسعه نیافته داخل افغانستان و نیز برخوردهای سیاسی و قبیله ای روبرو هستند.

گزارش های یک سویه و هدفمند از موقعیت داخل افغانستان توسط برخی رسانه های جمعی داخلی و بین المللی که تنها مسایل منفی از این کشور را ارایه می دهند نیز به کاهش بازگشت پناهندگان دامن زده و موج جدیدی از مهاجرت و عدم رغبت در بازگشت را موجب شده است.

دختران و پسران جوان پناهنده افغان در ایران با استفاده از امنیت اجتماعی داخل ایران و نیز بهره گیری از ظرفیت های فراوان علمی و فرهنگی تبدیل به سرمایه های اجتماعی بزرگی برای بازسازی کشورشان شده اند و مترصد خدمت در داخل وطن و برای مردم سرزمین شان هستند اما موانع ساختاری و سیاسی در داخل افغانستان، هنوز بشدت از مواردی چون خشونت اجتماعی، جداسازی های قومی و مذهبی و فساد اداری رنج می برد. به گونه ای که موجب سرخوردگی نیروهای جوان و تحصیل کرده برای استقرار دایم و ادغام در جامعه محلی خود شده و شوق بازگشت را کاهش داده است.

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) افزود، در بعد داخلی خوشبختم که یادآوری کنم دولتی که با رای قاطع مردم بر سر کار آمده است، نوید تدبیر و امید را در بخش مربوط به پناهندگان افغان نیز پیشه کرده است و به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایرانی شاهد تغییرات ارزشمندی در بسیاری از تصمیمات و برنامه های مربوط به پناهندگان افغان در ایران هستیم که از جمله آن می توان به نویدهایی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر پوشش بیمه خدمات درمانی پایه برای پناهندگان افغان و البته در صورت تامین هزینه های لازم شنیده شده است، اشاره کرد که می تواند تحولی اساسی در زندگی پناهندگان افغان که به طور طبیعی از آسیب پذیری بالایی برخوردار هستند، ایجاد کند.

در نهایت اشاره به این نکته ضروری است که کندی پیشرفت برنامه های مربوط به سند راهبردی در ایران و موانعی که برای انتقال منابع مالی لازم وجود دارد می تواند اعتبار آن را در آینده زیر سوال برد و جامعه جهانی را متهم به درگیر کردن مسائل سیاسی در حوزه های بشردوستانه نمایند و لذا ضرورت دارد فارغ از هرگونه شبهه سیاسی و با بهره گیری از پتانسیل ها و امکانات بیشتری که بتواند پایایی و پیشرفت این برنامه را تضمین کند مسیر اجرایی شدن سند راهبردی تسهیل گردد که البته در این میان نقش کشورهای حمایت کننده و نیز سازمان های بین المللی فعال در این حوزه از این جهت اهمیت فوق العاده می یابد که پدیده پناهندگی نه یک مسوولیت ملی که یک مسوولیت بین المللی است و تمام ارکان جامعه جهانی در مقابل ابعاد گوناگون آن مسوولیت دارند. مسوولیت در مقابل انسان هایی که بدون ارتکاب هرگونه گناهی در دام جنگ افروزان و خشونت طلبان منطقه ای و بین المللی فرو افتاده و رنج های بی شماری را تحمل می کنند.

به جوانان کمک کنیم تا به خودشان کمک کنند

به نقل از سایت کمیساریای عالی پناهندگان در ایران،

نعمت می گوید، “یادگیری مهارت های زندگی می توانند زندگی ها را در راستای کاهش خشونت های خانگی متحول سازند”. او در سال ۲۰۱۳ در برنامه آموزش همسان خشونت جنسیت محور که توسط سازمان غیر دولتی حمایت از کودکان و زنان پناهنده (حامی)، یکی از شرکای اجرایی کمیساریا، برگزار شد شرکت نمود. این دوره ها در نتیجه مشکلات درباره افزایش میزان خشونت های خانگی در بعضی جوامع پناهندگان شکل گرفت و بر پیشگیری و آموزش مهارت‌های زندگی تمرکز داشتند.

نعمت و ۱۰۰ پناهنده افغان جوان دیگر از طریق پیوستن به گروه‌های خودیاری که حامی تشکیل داده بود، در مربی گری همسان تعلیم دیدند و بعد خود این جوانان در دیگر جوامع پناهندگان این آموزش‌ها را اجرا کردند و تعداد بیشتری تعلیم دیدند.

این ابتکار مشترک حامی با کمیساریا و اداره امور اتباع ارتباط با کسانی که از خشونت جنسیت محور رنج می برند را تسهیل بخشیده و متعاقباً باعث حساس سازی جوانان پناهنده افغان نسبت به خشونت های خانگی شده است.

نعمت و دیگر همکارانش با مردان و زنان جامعه شان در خصوص کشمکش ها و ناسازگاری هایی که با آن برخورد می کنند صحبت دارند تا بدون توسل به راه های خود مخرب و یا خشونت با چالش ها روبرو شوند و نتیجتاً در خصوص این مسائل آگاه سازی نمایند.

بدین ترتیب این جوانان از آنچه که در برنامه پیشگیری از خشونت جنسیت محور از طریق حامی در زمینه‌های ارتباطات موثر، مهارت ‌های حل مشکلات و مکانیسم انطباق یاد گرفته اند استفاده به جا و خوب می کنند. این مهارت ها به کمک آنها آماده است تا با یافتن راه حل های عاقلانه پلی بین شکاف های ناشی از این اختلافات بسازند.

اینکه این آموزشگران همسان توانسته اند خود بیش از ۱۸۰۰ پناهنده را در کلیه سطوح سنی در جامعه اشان در زمینه های مهارت های زندگی، مهارت های حل مشکلات، مکانیسم های انطباق و مهارت های ارتباطی، پیشگیری خشونت جنسیت محور و بهداشت خانواده آموزش دهند، بیانگر قدم های اولیه موفقیت این پروژه است که امیدواریم باعث توانمندسازی خانواده های پناهندگان شود.

پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهنده

به نقل از سایت کمیساریای عالی پناهندگان در ایران،

در سراسر دنیا، درگیری موجب شده تعداد زیادی از مردم وطن خود را ترک کنند. در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر به دلیل جنگ و خشونت آواره می باشند حدود ۳۳ میلیون نفر در وطن خود آواره هستند و حدود ۱۷٫۶ میلیون نفر هم (اغلب در کشورهای همسایه) پناهنده هستند. تنها در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون نفر آواره جدید مشاهده شده؛ یعنی هر ۱۵ دقیقه یک خانواده مجبور به فرار شده.

درگیری در سوریه یکی از دلایل اصلی این افزایش شدید تعداد آوارگان بود. با این حال تعداد بسیاری نیز در مالی و همچنین در سر گرفتن درگیریه ای جدید در جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی بی جا و پناه شدند.

در همین حال، بسیاری از درگیری‌های طولانی مدت حل‌نشده باقی ماندند، که معنی‌اش این است که افراد کمتری توانستند به وطن خود بازگردند. صدها هزار نفر از افغانستان، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، سومالی و سودان به زندگی در تبعید ادامه می‌دهند، برخی چندین سال است و برخی بیش از چند دهه و حتی بعضی چند نسل است که در تبعید زندگی می‌کنند.

بیشتر پناهندگان دنیا – ۸۶ درصد – در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، درحالیکه این رقم ۱۰ سال پیش ۷۰درصد بود. اغلب این کشورها درهایشان را همچنان به سوی مردمی که در جستجوی امنیت هستند باز نگه داشته‌اند و برخی از آنها سخاوتی بیشتر از حد توان خود نشان داده‌اند. از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل و همکارانمان در جامعه مدنی درخواست می‌کنم تا آنجایی که در توانشان است به ملت‌ها و جوامعی که پذیرای آوارگان اجباری در بین جمعیت خود بودند کمک کنند.

بالارفتن تعداد پناهندگان گواهی است عیان، بر ناتوانی جامعه جهانی در حل اختلاف نظرهایش در پیشگیری یا پایان دادن به جنگ‌ها. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همکارانش به مهیا کردن کمک‌های معیشتی یعنی آب و بهداشت، غذا و سرپناه، تحصیل و خدمات امنیتی ادامه می‌دهند. اما واکنش بشردوستانه به تنهایی کافی نیست. نیازی مبرم به راه‌حل سیاسی داریم.

در ۲۰ ژوئن یعنی روز جهانی پناهنده، ما توان و پایداری بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا را که از جنگ، آزار و اذیت و تجاوزات به حقوق بشر گریخته‌اند، ارج می نهیم. بیایید تعهدمان نسبت به پایان دادن به درگیری مسلحانه را تمدید کنیم و به افرادی که مجبور شدند وطن خود را ترک کنند، کمک کنیم. حتی یک خانواده از هم پاشیده به دلیل جنگ هم زیاد است.

شماره خردادِ ماهنامه باغ منتشر شد

شماره سی و سوم ماهنامه کودکان و نوجوانان باغ، منتشر شد.

در این شماره :

با  « مُطیع الله مطمئن » حافظ کل قرآن همراه شوید

 با اهالی باغ به «ولایت تخار» بروید

از خواندن روایت «شهید روسی» لذت ببرید

اگر می خواهید بازی جدید یاد بگیرید « گودی پران» را بخوانید

داستان « پادشاه خرافاتی» را هم از دست ندهید

برای دریافت شماره خرداد ماه باغ اینجا را کلیک کنید

کتابخانه اتباع خارجی شهرستان ورامین به بهره برداری رسید

به گزارش ایرنا، کتابخانه اتباع افغان در وررامین توسط کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان افتتاح شد.

 در این مراسم که عصر روز سه شنبه در منطقه ده شریفا، از توابع ورامین برگزار گردید ، کتابخانه احداث شده توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان ورامین در حاشیه این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت : با توجه به حضور تعداد زیادی از اتباع خارجی در شهرستان ورامین ، احداث یک باب کتابخانه مخصوص اتباع در این شهرستان در دستور کار قرار گرفت که با همکاری مسوولین شهرستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اجرا گردید .

محسن خوانساری افزود: اجرای این پروژه توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۶۹ میلیون ریال انجام گرفته است .

وی تصریح کرد : این کتابخانه در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و در زیربنای ۲۵۰ مترمربع و در مدت دو سال احداث گردیده است .

وی گفت : زمین این کتابخانه توسط مسوولین شهرستان ورامین تأمین گردیده است .

خوانساری افزود : با توجه به محرومیت این منطقه از فضای فرهنگی و کتابخانه ، پیش بینی های لازم برای استفاده همزمان اتباع خارجی و شهروندان ورامینی ساکن در منطقه ده شریفا از این کتابخانه صورت گرفته است .

علی بند علیان شهردار فرون آباد از توابع شهرستان پاکدشت نیز در این آیین به خبرنگار ایرنا گفت:احداث کتابخانه های عمومی در شهرها ، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری فرهنگی برای رشد و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه محسوب می شود.

وی افزود:نظام مقدس جمهوری اسلامی فرصت های برابری برای اتباع بیگانه به وجود آورده است و این شرایط را می توانیم در زندگی روزمره این افراد مشاهده کرد.

وی اظهار داشت : هم اکنون یک باب کتابخانه عمومی در شهر فرون آباد پاکدشت مستقر می باشد که با بهره برداری از این کتابخانه ، زمینه برخورداری همه افراد اعم از شهروندان ایرانی و اتباع بیگانه از فرصت های فرهنگی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کتابخوانی فراهم می شود.

مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده: کاهش آسیب‌های اجتماعی آموزش کودکان مهاجر

به گزارش شرق،
 

در نشستی که به مناسبت روز جهانی پناهنده به همت انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) برگزار شد، فاطمه اشرفی مدیر این انجمن با اشاره به اینکه خوشبختانه در دولت جدید فرصت طرح آموزش کودکان افغان به وجود آمده است، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما اجازه داده نمی‌شود که برخی از کودکان افغان به تحصیل بپردازند در حالی که شاید تنها ۳۰۰هزاردانش‌آموز افغان در ایران وجود داشته باشد که هزینه سرانه آموزش آنها در سال تنها یک‌میلیون‌تومان است.

وی افزود: این آموزش سبب می‌شود از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود و به لحاظ مالی نیز برای کشور به‌صرفه است زیرا بر اساس آمار رسمی قوه‌قضاییه هزینه نگهداری از هر فرد در کانون اصلاح و تربیت روزانه صدهزارتومان است که با هزینه تحصیل افراد تفاوت فاحشی دارد و تمامی این هزینه‌ها به جز هزینه‌های اجتماعی و معنوی است که بر جامعه وارد می‌شود. اشرفی با اشاره به اینکه حضور پناهندگان افغانستانی در کشور را به جای تهدید می‌توان به یک فرصت تبدیل کرد، گفت: آموزش و تحصیل این کودکان می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بکاهد. وی در پایان با اشاره به یک خاطره گفت: در سفر اخیرم به کابل از کانون اصلاح و تربیت این شهر بازدید کردم و متاسفانه شاهد بودم که در این مرکز،‌ بندی برای زندانیان امنیتی و سیاسی وجود دارد که چندین کودک ۱۳الی ۱۴ساله در آن نگهداری می‌شوند که پس از پرس‌وجو متوجه شدم این کودکان بچه‌های انتحاری هستند که توسط گروه‌های تروریستی توجیه شدند که با بستن کمربند انفجاری به میان جمعیت بروند. وی ادامه داد: از آنها میزان سوادشان را پرسیدم و متوجه شدم دو، سه‌نفر از آنها در حد بسیار ابتدایی سواد دارند و حدود سه تا چهارنفر آنها نیز سابقه زندگی در ایران را داشتند، هنگامی که جویا شدم چرا در ایران به مدرسه نرفتند، یکی از آنها با بغض و کینه خاصی گفت شما ایرانی‌ها به ما اجازه ندادید که وارد مدرسه‌هایتان شویم.

یک‌سوم مهاجران افغان در تهران زندگی می‌کنند

در ادامه دکتر حسین بیانی یکی از حامیان حقوق مهاجران افغان در ایران که خود نیز از این مهاجران است، گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور در سال ۹۱، یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار مهاجر افغانستانی در ایران وجود دارند که البته بسیاری از کسانی که به افغانستان بازگشته‌اند در این آمار لحاظ نشده‌اند. وی با اشاره به اینکه یک‌سوم این مهاجران در تهران زندگی می‌کنند افزود: ۱۴درصد مهاجران افغان در خراسان‌رضوی، هفت‌درصد در فارس، هفت‌درصد در قم و هفت درصد نیز در کرمان زندگی می‌کنند و استان‌های‌شمالی نیز به دلیل محدودیت‌های قانونی کمترین میزان مهاجران افغان را دارا هستند. بیانی با تشریح سیاست‌های برخورد با مهاجران افغان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در ابتدای انقلاب به دلیل ایدئولوژی‌های مبتنی بر حمایت از مسلمانان جهان و در دوره سازندگی به دلیل استفاده از نیروی کار ارزان مهاجران، با افغانستانی‌ها با سیاست‌های باز برخورد می‌شد. وی افزود: اما در دوره اصلاحات و در دوره دولت احمدی‌نژاد سیاست برخورد با مهاجران افغان سیاست‌های بسته‌ای بود که با تعیین حد زمانی مهاجران را وادار به بازگشت می‌کرد. هرچند در دوره اصلاحات رفت‌وآمد مهاجران دارای کارت اقامت میان برخی استان‌ها مجاز بود، اما از ورود دانش‌آموزان به مقطع پیش‌دانشگاهی جلوگیری به عمل آمد. بیانی گفت: بنابراین ۲۰۰هزار جوان افغانستانی که سال‌ها برای تحصیل هزینه کرده بودند از ادامه آموزش محروم شدند و به کشور‌های اروپایی مهاجرت کردند و در آنجا ادامه تحصیل دادند یا در ایران ماندند و به مشاغل پست مشغول شدند.

لزوم تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد برای دفاع از حقوق مهاجران

در ادامه این نشست صادق زیباکلام با اشاره به مشکلاتی که مهاجران افغان در ایران با آن روبه‌رو هستند، گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران برای دفاع از این افراد وجود ندارند تا بتوانند بهبودی در وضعیت آنان ایجاد کنند. وی افزود: پناهندگی در اصل امری است که خارج از قوانین رخ می‌دهد و هیچ‌کس هنگام گرفتن روادید اعلام نمی‌کند که قصد پناهندگی دارد. بنابراین این مساله که ما مهاجران افغان را به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌کنیم کار درستی نیست. وی ادامه داد: در تمامی کشورها پس از مدتی پناهندگان می‌توانند از حقوقی مانند تمامی شهروندان این کشور استفاده کنند و حتی اگر عملی غیرقانونی نیز انجام دهند از کشور اخراج نمی‌شوند اما در ایران حتی اگر ۲۰سال باشد که پناهنده شده باشی ممکن است در سال بیست‌ویکم فرد پناهنده دستگیر و به کشور خود بازگردانده شود. زیباکلام افزود: در جوامع غربی ان‌جی‌او‌هایی وجود دارند که از حقوق پناهندگان دفاع می‌کنند اما متاسفانه در ایران این نهادها وجود ندارد.

تصویر درستی از جامعه مهاجر ترسیم کنیم

در ادامه این جلسه هادی خانیکی، استاد دانشگاه و مشاور فرهنگی رییس‌جمهور در دوره اصلاحات افزود: حضور افغانستانی‌ها در کشور یک فرصت است که اگر شتابزده با آن برخورد شود تبدیل به تهدید می‌شود. وی ادامه داد: برخی از سیاست‌هایی که در مورد این افراد اعمال شده، آسیب‌زا بوده، برای نمونه فرزندان مهاجران افغان از تحصیل در مدارس محروم شدند اما این مساله سبب نشد که مهاجران به کشور خود بازگردند بلکه تنها سبب شد که فرزندان آنها بدون سواد و تحصیل در ایران رشد کنند. خانیکی گفت: در دوره اصلاحات و در زمانی که تغییرات زیادی در افغانستان رخ داد وزارت علوم ستادی را برای بازسازی علمی افغانستان تشکیل داد، متاسفانه از دانشگاه کابل که دو، سه‌سال پیش از دانشگاه تهران تاسیس شده تقریبا چیزی باقی نمانده بود به طوری که برای تامین گرما پرونده‌های علمی دانشگاه در آتش سوزانده شده بود. مشاور فرهنگی رییس‌جمهور افزود: البته پس از مدتی یکی از استادان مهاجری که در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس بود، به کشور خود بازگشت و ریاست این دانشگاه را برعهده گرفت.

زیبا کلام: وضعیت دانشجویان پناهنده افغان باید بهبود یابد

صادق زیباکلام در نشستی که به همت انجمن حامی برگزار شد،خواستار بهبود وضعیت پناهنده های افغان در ایران شد.

به گزارش ایرنا، ˈصادق زیبا کلامˈ استاد دانشگاه خواستار بهبود وضعیت دانشجویان پناهنده افغان در ایران با توجه به اشتراکات فرهنگی دو کشور شد.

 وی که در مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهنده و ه همت انجمن حمایت از زنان  و کودکان پناهنده(حامی) در خانه اندیشمندان علوم انسانی سخن می گفت، به بررسی وضعیت پناهندگان در جهان و ایران پرداخت و گفت: اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایران و افغانستان باید همیشه مورد توجه قرار گرفته و بیش از پیش گسترش یابد.

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی چرایی انتخاب وضعیت پناهندگی از سوی اتباع کشور افغانستان و بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی افغان های ساکن در ایران و به ویژه فرصت ها و چالشهای پیش روی جوانان شاغل به تحصیل در دانشگاههای ایران پرداخت.

وی ضمن انتقاد از برخی رفتارهای موجود از جمله چالشهای بروکراتیک، پاره از مشکلات حقوقی و قانونی مهاجران افغان در ایران به ویژه در حوزه آموزش اظهار امیدواری کرد که اشتراکات و وحدت تمدنی، فرهنگی، زبانی ایران و افغانستان بستری برای بهبود وضعیت پناهندگان در ایران باشد.

در ادامه این نشست دکتر هادی خانیکی نیز طی سخنانی تاکید کرد: پدیده مهاجرت و پناهندگی ناشی از جهانی شدن و گسترش ارتباطات، فرصتی برای کشور فرستنده و پذیرنده است.

این استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست بر نقش محوری نهادهای مدنی و انجمن های مردم نهاد به منظور بهبود اوضاع پناهندگان اشاره کرد و گفت: این نهادها و انجمن های مردمی و مدنی می توانند به عنوان نهادهای واسطه مراکز علمی، دولتی و فرهنگی عمل کنند.

وی حضور پناهندگان افغان در ایران را فرصتی برای کشور دانست که در صورت برخورد نامناسب با آن می تواند به چالش تبدیل شود.

نامبرده ادامه داد، ضرورت دارد تا در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مربوط به این بخش از هرگونه شتاب زده گی اجتناب ورزید.

این استاد علوم ارتباطات در ادامه افزود با پایان یافتن حاکمیت طالبان فشارهای زیادی برای خروج پناهندگان افغان از ایران از سوی نهادهای مختلف وارد شد این در حالی است که پایان حاکمیت طالبان به معنای رفع مشکلات پدید آوردنده پناهندگی نبود و افغانستان راه دشوار و طولانی برای رسیدن به شرایط ثبات و بهبود اوضاع در پیش دارد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: برخی از دانشجویان کوشای پناهنده افغان مقیم ایران دچار مشکلات ناشی از قوانین مربوط به بازگشت شده اند که این موضوع آنها و سیستم آموزشی را دچار وضعیت سردرگمی می کند.

وی همچنین خواستار آن شد که دولت و نهادهای مدنی فعال در حوزه پناهندگان تلاش کنند تا تصویری واقعی از جامعه افغان و به ویژه پناهندگان افغان مقیم ایران ارائه شود.

او خاطر نشان کرد: چنین تصویری علاوه بر سودمندی های اجتماعی می تواند در برنامه ریزی و سیاستگذاری های آینده کشور در این حوزه به ویژه برای فراهم آوردن شرایط بازگشت به میهن آنان یا ادغام در جامعه ایرانی بسیار موثر باشد.

خانیکی در ادامه با اشاره به این که باید بدانیم که هزینه هایی که ایران در قبال پناهندگان افغان انجام داده است در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشورمان است ، ادامه داد، چرا که آن ها به افغانستان رفته و می توانند فرهنگ ما را در آن کشور گسترش دهند و یا در ایران می مانند و به قشری تحصیل کرده تبدیل می شوند که این موضوع خود می تواند فرصتی برای گسترش تعاملات دو کشور باشد.

او همچنین خواستار بررسی گفتمان افغان های مهاجر شد و خاطر نشان کرد: لازم است تا به منظور بررسی وضعیت مهاجران و پناهندگان افغان جلسات و گفت و گوهایی برگزار شود و این امر را در نظر بگیریم که امروز دنیا به سمت جهانی شدن پیش می رود و زمان گسترش ارتباطات است بنابراین لازم است تا تفکرات ما نیز در رابطه با مهاجران و پناهندگان تغییر کند.

این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که کودکان پناهنده افغان در ایران بتوانند از حقوقی نظیر حق تحصیل مانند همه کودکان دیگر برخوردار شوند و نداشتن مدرک قانونی مهاجرت مانعی برای تحصیل این افراد نباشد.

*** فرصتهای بلندمدت برای حضور پناهندگان افغان در ایران در صورت برخورد مناسب با آنها

فاطمه اشرفی مدیر عامل انجمن حامی نیز در این نشست ضمن سپاسگزاری از سخنان زیبا کلام و خانیکی گفت با توجه به تجربیات شخصی خود و آشنایی نزدیک با مردم و کشور افغانستان می توان به خوبی شاهد آثار و تبعات تعاملات فرهنگی ایران و افغانستان بود.

وی با اشار ه به حضور خود در کابل در دو دوره انتخابات پارلمانی افغانستان اظهار داشت: نکته بسیار قابل تامل در انتخابات پارلمان دوم افغانستان تعداد قابل توجه نامزدان ورود به پارلمان افغانستان بود که از دانشگاههای ایران فازغ التحصیل شده بودند.

وی ادامه داد، این موضوع برای من به عنوان یک ایرانی بسیار غرور آفرین بود.

او از سوی دیگر با اشاره به رایزنی های انجمن حامی با نهادهای نظیر آموزش و پرورش و وزارت علوم در مورد هزینه های تحصیل کودکان پناهنده افغان در ایران و نحوه تامین آن خاطر نشان کرد که هزینه های اجتماعی و حتی اقتصادی بازماندن این کودکان از تحصیل برای ایران به لحاظ داخلی و منطقه ای بسیار بیشتر خواهد بود.

*** بهبود وضعیت پناهندگان افغان در ایران به معنای افزایش توان تاثیرگذاری منطقه ای ایران است

در پایان این نشست حسن بیانی کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز که خود از دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در مقطع دکترا است ؛ به بررسی وضعیت مهاجران افغان در ایران پرداخت.

او در ابتدا به بررسی تاریخی چگونگی پدیده پناهندگی در میان مردم کشورش و حضور آنها در ایران اشاره کرد.

بیانی با اشاره به موج های مختلف مهاجرت از افغانستان به ایران طی ادوار گوناگون و ارزیابی برخوردهای صورت گرفته با پدیده اجتماعی مهاجران افغان در ایران افزود ، سیاست های ایران نسبت به مهاجران افغان را می توان به دو بخش سیاست های باز و بسته تقسیم کرد که برآمده از گفتمانهای متفاوت در ایران بوده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از تحصیل کردگان افغان که حتی در انتخابات هم کاندیدا می شوند از میان افغان هایی هستند که در ایران تحصیل کردند، گفت با بهبود شرایط زندگی و تحصیل افغان ها در ایران شاهد کاهش جرائم و مسائل اجتماعی آن ها در ایران خواهیم بود و می توانیم حامیان زیادی در کشور دوست و همسایه خود داشته باشیم.

در ادامه این نشست ˈعلیرضا رجاییˈ مدیر کل نهاد ریاست جمهوری نیز طی سخنانی با اشاره به میزبانی ایران در سال های بعد از انقلاب اسلامی از پناهندگان افغانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از پناهندگان افغان استقبال کرده و فرمایشات مقام معظم رهبری و سخنان ریاست جمهور نیز بر پشتیبانی و همراهی همه جانبه از مهاجرین افعانستان دلالت دارد و نحوه بارز آن نیز تحصیلات عالیه پناهجویان افغان در ایران است.

وی گفت: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی در این زمینه داشته باشیم باید اذعان داشت که جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورها بیشترین خدمات را به پناهجویان داشته است.

رجایی همچنین تاکید کرد: از مردم افغانستان همیشه به نحو شایسته و ارزنده میزبانی شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

وی گفت: اراده دولت یازدهم برای ارتقا و وضعیت زندگی مردم افغانستان می باشد و تمام بدنه دولت بر همین اساس گام بر می دارند.

رجایی همچنین تاکید کرد: لازم است دو دولت ایران و افغانستان به طور مشترک برای ارائه خدمات به پناهندگان با یکدیگر همکاری داشته باشند.

جمعیت بی خانمان های جهان از مرز ۵۰ میلیون نفر گذشت

گزارش کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نشان می دهد که تعداد پناهندگان، پناهجویان و آوارگان در دنیا برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم از مرز ۵۰ میلیون نفر گذشته است.

در طول سال گذشته روزانه ۳۲ هزار و ۲۰۰ نفر مجبور به ترک خانه های خود و جستجوی حمایت در کشورهای دیگر شده اند. تعداد ۲۲ نفر در هر دقیقه عددی بی سابقه اعلام شده است.

شایان ذکر است؛ مناقشات سوریه ۲٫۵ میلیون پناهنده و ۶٫۵ میلیون آواره در داخل کشور از خود به جای گذشته است.

بر اساس آمارها، کشورهای در حال توسعه هم اکنون میزبان ۸۶ درصد از جمعیت پناهندگان دنیا هستند که این رقم در طول ده سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است. در این بین پاکستان با میزبانی از ۱٫۶ میلیون پناهنده بزرگترین کشور میزبان در دنیا است.

به مناسبت روز جهانی پناهنده، دبیر کل سازمان ملل بان کی مون از جامعه بین الملل خواست تا تلاش های بین المللی را به منظور جلوگیری و حل مناقشات افزایش داده تا خانواده ها مجددا به کنار هم بازگردند و پناهندگان نیز قادر به بازگشت به وطن خود باشند.

منابع: آژانس پناهندگان سازمان ملل، بیناد تامسون رویترز